Comparation of Czech and European Union non-profit legislation

Abstract

Práce teoreticky vymezuje oblast nevýdělečného sektoru. Shrnuje základní terminologii, snaží se o definici jednotlivých pojmů, podává historický exkurz do problematiky. Práce se dále věnuje právní úpravě vybraných nevládních neziskových organizací v právním řádu ČR, kdy je pozornost věnována především sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. a právní úpravě obecně prospěšných společností. Práce porovnává právní úpravu zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech s úpravou v Novém občanském zákoníku V závěru práce jsou zmíněny některé státy EU vybrané na základě společného kontinentálního typu právní kultury.Katedra obchodního právaObhájenoWork theoretically determines the non-profit sector and some of involved organizations. Work summarizes the basic terminology, tries to define basic therms and gives a historical excursion into this issue

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of West Bohemia Digital Library

Full text is not available
oai:dspace5.zcu.cz:11025/9255Last time updated on 12/3/2017

This paper was published in University of West Bohemia Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.