Design of baskets Castor cask for fuel reactor type VVER 1000

Abstract

Práce je zaměřena na transportní a skladovací kontejnery pro vyhořelé jaderné palivo. Věnuje se jednotlivým částem kontejnerů, zejména jejich vnitřním košům. Popisuje některá současná konstrukční řešení. Hlavní část práce je věnována návrhu vnitřního koše kontejneru typu Castor pro palivo VVER 1000. Součástí práce je nelineární stacionární úloha přenosu tepla v konstrukci koše řešená numericky pomocí MKP.Katedra energetických strojů a zařízeníObhájenoThe thesis is focused on the transport and storage cask for spent nuclear fuel. It deals with the various parts of the container, especially their inner baskets. Describes some of the existing designs. The main part is devoted to the design of internal basket Castor cask for fuel VVER 1000. The part of the thesis is non-linear stationary problem of heat transfer in the design of basket solved numerically using FEM

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of West Bohemia Digital Library

Full text is not available
oai:dspace5.zcu.cz:11025/9213Last time updated on 12/3/2017

This paper was published in University of West Bohemia Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.