Programmable Signal Generator

Abstract

Tato práce se zabývá stavbou programovatelného signálového generátoru, a to jak z pohledu návrhu hardwarové části, tak i příslušného software pro programovatelné pole FPGA a PC. Část práce se týká eliminace rušení v přesných elektronických systémech. Výsledkem návrhu, popsaného v této práci, je vícekanálový funkční generátor s frekvenčním rozsahem 0 Hz - 1 MHz, rozkmitem výstupního signálu 1 Vpp a odstupem signál-šum přes 40dB.Katedra aplikované elektroniky a telekomunikacíObhájenoThis study was aimed on complete design of programmable signal generator, both from the perspective of the hardware and the respective software for FPGA and PC. Substantial part of this thesis deals with noise rejection improvement techniques in precise electronic systems. Result of the design, described in this thesis is multichannel function generator with frequency range 0 Hz - 1 MHz, output amplitude 1 Vpp and signal-to-noise ratio over 40dB

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of West Bohemia Digital Library

Full text is not available
oai:dspace5.zcu.cz:11025/9202Last time updated on 12/3/2017

This paper was published in University of West Bohemia Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.