Nonverbal communication teacher of practical subjects and vocational training

Abstract

Bakalářská práce na téma "Neverbální komunikace učitele odborného výcviku a praktického vyučování" je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou část. Teoretická obsahuje tři kapitoly. První se věnuje pojmu "komunikace", druhá přípravě učitelské profese a třetí charakteristice školy. Praktická část je věnována charakteristice výzkumného místa, na kterou navazuje cíl a metodika výzkumu. Cílem této práce bylo popsat neverbální komunikaci učitele s kratší a delší pedagogickou praxí. Poslední část je pak věnována vlastnímu výzkumu a jeho výsledkům.Katedra psychologieObhájenoBachelor thesis "Non-verbal communication teacher practical subjects and practical training" is divided into two parts, the theoretical and practical part. Theoretical contains three chapters. The first deals with the concept of "communication", the second training of the teaching profession and the third characteristic of the school. The practical part is devoted to the characteristics of the research space, followed by the goal and methodology of research. The aim of this study was to describe nonverbal communication teachers with shorter and longer teaching practice. The last part is devoted to the own research and its results

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of West Bohemia Digital Library

Full text is not available
oai:dspace5.zcu.cz:11025/8097Last time updated on 12/3/2017

This paper was published in University of West Bohemia Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.