History of Javorná

Abstract

Tato práce má za úkol zmapovat dějiny šumavské obce Javorná především v 19. a 20. století. Čtenář zde také nalezne mnoho informací o sklárnách, které stávaly na katastrálním území Javorné nebo v blízkém okolí. Práce se snaží také zaměřit na všední život místních obyvatel. Ať již jde o zemedělství, dopravu nebo školství. Právě místním školám je zde věnována také velká pozornost. Na území Javorné a v jejím okolí se jich v průběhu dějin nacházelo hned několik. Jako poslední kapitola je zde exkurs po okolní přírodě na Javorné. Ať už se jedná o řeky, potoky nebo například zimní teploty, které velmi ovlivňovaly život místních obyvatel. V této práci je čerpáno převážně z děl Ing. Viléma Kudrličky a místních kronik, které se zachovaly.Katedra historieObhájenoThis dissertation´s goal is to chart the history of the Sumava´s village Javorna mostly in 19. and 20. century. A reader can also find here plenty of information about glassworks, which used to be on Javorna´s land register or in surrounding area. This dissertation is trying to focus also on everyday´s life of local population. Whether it is about agriculture, transportation, or education

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of West Bohemia Digital Library

Full text is not available
oai:dspace5.zcu.cz:11025/5464Last time updated on 12/3/2017

This paper was published in University of West Bohemia Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.