oaioai:invenio.nusl.cz:286326

Ageism as a conflict of age groups

Abstract

Diplomová práce "Ageismus jako střet věkových skupin" pojednává o postavení a o vzájemných vztazích lidí různého stáří v České republice. Autorka se zaměřuje na význam a důsledky věkové kategorizace společnosti v očích jejích členů. Předmětem zájmu je zejména postavení mladých lidí ve věku 20 až 29 let a seniorů starších 70 let. Ageismus je totiž v této práci považován za nebezpečný fenomén, který se formuje v interakci odlišných věkových skupin. K interpretaci vztahů mezi věkovými skupinami autorka využívá perspektivu sociální psychologie, zejména aplikuje teorii sociální identity. V empirické části práce je na základě analýzy dat z kvantitativního výzkumu European Social Survey Round 4 nejprve zkoumán vztah jedince k jeho vlastní věkové skupině. Poté se autorka zaměřuje na popis sdílených stereotypů a předsudků vůči věkovým skupinám, na zkušenosti s věkovou diskriminací a na míru segregace věkových skupin ve společnosti. Na závěr jsou nastíněny možné cesty ke zmírnění ageismu, jejichž společným cílem je snaha o formování věkově integrovanější společnosti

Similar works

Full text

thumbnail-image

National Repository of Grey Literature

Provided original full text link
oaioai:invenio.nusl.cz:286326Last time updated on 10/22/2017

This paper was published in National Repository of Grey Literature.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.