Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Implementació d'un esquema criptogràfic per gestionar de forma segura els historials mèdics dels pacients a través d'una xarxa de comunicacions

By David Mateos García

Abstract

L'objectiu d'aquest TFC és dissenyar i implementar un gestor d'historial mèdics de pacients segur a través d'una xarxa de comunicacions que garanteixi la privadesa, la integritat, el no-repudi i l'autenticitat.El objetivo de este TFC es diseñar e implementar un gestor de historial médicos de pacientes seguro a través de una red de comunicaciones que garantice la privacidad, la integridad, el no repudio y la autenticidad.The objective of this Final Degree Project is to design and implement a secure manager for patients¿ medical histories through a communication network that guarantees privacy, integrity, non-repudiation and authenticity

Topics: segon cicle d'Enginyeria Informàtica, Second-cycle Degree in Computer Engineering, segundo ciclo de Ingeniería Informática, Criptography, XML (Programming Language), SQL (Programming Language), Computer security, Criptografia, XML (Llenguatge de programació), SQL (Llenguatge de programació), Seguretat informàtica, Criptografía, XML (Lenguaje de programación), SQL (Lenguaje de programación), Seguridad informática
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
Year: 2010
OAI identifier: oai:openaccess.uoc.edu:10609/1028

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.