research

Vivències, sensacions i percepcions després d’una ruptura amorosa. Aproximació a les concepcions de les dones madures respecte als seus cossos, la seva sexualitat i la reconstrucció d’una nova vida sentimental.

Abstract

Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017 , Tutor: Clara Camps(cat) Aquesta recerca pretén analitzar les percepcions i sensacions que senten les dones d’entre 45 a 55 anys, després d’haver viscut una ruptura amorosa. S’analitza, doncs, la reconstrucció de la vida amorosa, les percepcions sobre el seu cos i la relació que s’estableix amb la pròpia sexualitat. Es tracta de donar veu a un col·lectiu silenciat i una temàtica que des de la literatura científica no se li ha parat molta atenció. A la vegada, que es presenta de gran interès tractar temàtiques micro-socials, de caràcter quotidià en l’àmbit de la sociologia. Per dur a terme la recerca s’ha utilitzat dues tècniques d’investigació de caràcter qualitatiu que han permès recollir la informació adient - l’entrevista i el grup de discussió. Del seu anàlisi se n’ha extret, que la ruptura amorosa suposa un moment dolorós, però alhora un espai de descoberta per una mateixa. Es visualitza, també, efectes de la ruptura amorosa com és la inseguretat a l’hora de reconstruir la vida sentimental. Així com, la recerca expressa que l’heteronormativitat sexual viscuda i l’intent d’assolir l’ideal de bellesa hegemònic condiciona enormement com han viscut aquestes dones la ruptura amorosa.(eng) This research aims to analyse the perceptions and sensations felt by woman from 45 of 55 years old, having lived a romantic break. We analysed the reconstruction of the love life and perceptions about her body and the relationships with their own sexuality. It is about giving voice to a group silenced throughout and a theme that from the scientific literature has not received much attention. At the same time, it is of great interest dealing with micro-social issues of daily character. Two qualitative research techniques to collect have been used gather the adequate information: interview and discussion group. Of their analysis has been extracted that a romantic break represents a painful moment but also a place of discovery for yourself. Is also visualized the effect of the rupture as is the insecurity when it comes to rebuilding sentimental life. As well as research expresses that sexual heteronormativity and the attempt of assuming the ideal of hegemonic beauty affects how these women live a romantic break

Similar works

Full text

thumbnail-image

Diposit Digital de la Universitat de Barcelona

Provided a free PDF
oai:diposit.ub.edu:2445/115022Last time updated on 10/18/2017

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.