research

Museïtzació de conflictes contemporanis: el cas de la Guerra Civil espanyola

Abstract

La museïtzació de la guerra és un tema polèmic, i més quan es tracta de conflictes recents. Es reflexiona sobre el perquè s'ha de plantejar l'estudi de la guerra des d'un punt de vista científic. A més, es posa especial èmfasi en com els europeus han afrontat la seva dramàtica història bèl·lica recent i el patrimoni per ella generat; s'enumeren i descriuen els diferents tipus de museus i instal·lacions patrimonials i els seus trets didàctics. La realitat europea contrasta amb el dèficit d'iniciatives patrimonials i museals respecte a la història i el patrimoni de la Guerra Civil espanyol

Similar works

Full text

thumbnail-image

Diposit Digital de la Universitat de Barcelona

Provided a free PDF
oai:diposit.ub.edu:2445/113501Last time updated on 10/18/2017

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.