Llibreta de notes. (2016)

Abstract

Objectius: Promoció de les Col·leccions dels CRAI Biblioteques per tal de valorar i difondre el patrimoni bibliogràfic del CRAI de la Universitat de Barcelona. Descripció: Llibreta de notes amb imatge de la col·lecció de cartells del CRAI Biblioteca del Pavelló de la Repúblic

Similar works

Full text

thumbnail-image

Diposit Digital de la Universitat de Barcelona

Full text is not available
oai:diposit.ub.edu:2445/108511Last time updated on 10/18/2017

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.