Article thumbnail
Location of Repository

The Manipulator of Stacker for Modular Tool Changer

By Pavel Uherec

Abstract

Import 22/07/2015Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulátoru pro modulární zásobník nástrojů obráběcích center. Modulární zásobník nástrojů je systém pro uskladnění a následnou výměnu pracovního nástroje obráběcího centra. Modularita umožňuje změnu jeho velikosti, resp. změnu počtu uložených nástrojů dle konkrétních požadavků zákazníka. V teoretické části je zmapován současný stav různých systémů automatické výměny nástrojů u obráběcích center pro, v praktické části je pak zvolen jeden konkrétní systém pro výměnu nástrojů. Pro zvolený systém je navrženo konstrukční řešení, způsoby pohonů jednotlivých pohybových os a navrženy konkrétní komponenty pro funkci tohoto systému. V závěru práce je taky provedena analýza finanční náročnosti pro výrobu a montáž takovéhoto zařízení.The thesis deals with the structural design of modular tool storage manipulator in machining centers. Modular tool storage is a system for storing and subsequent changing of work tools in machining center. Modularity allows changing its size, respectively changing the number of stored tools according to specific customer's requirements. The theoretical part is mapping currently available systems of automatic tool change in machining centers, in the practical part I have selected one particular system of tools exchange. Furthermore I have proposed structural design solutions for the chosen system, its means of functioning for each individual motion axes. The proposal includes specific components designed for the correct function of this system. In conclusion, I have also included an analysis of the financial requirements for manufacturing and assembly of such devices.340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánívýborn

Topics: manipulátor, zakladač, pohon, zásobník, nástroj, manipulator, stacker, drive, magazine, tool
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2015
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/109375

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.