Article thumbnail

Knowledge-based Decision Support System in the Problems of Selecting Appropriate Therapy

By Hana Švidrnochová

Abstract

Import 22/07/2015Cílem této diplomové práce bylo vytvořit návrh fuzzy orientovaného znalostního systému pro podporu rozhodování v problematice výběru vhodné terapie u pacientů postižených karcinomem tračníku. Navržený systém reflektuje postupy léčby na Onkologické klinice ve Fakultní nemocnici Ostrava. Práce je rozdělena do několika částí, které zahrnují specifika karcinomu tračníku, současný stav terapeutických metod a přehled faktorů ovlivňujících výběr léčebného postupu. V práci je také popsán expertní systém jako vhodný nástroj umělé inteligence pro podporu rozhodování při řešení problémů včetně popisu nezbytného matematického aparátu fuzzy logiky. Součástí je popis vytvořeného systému, jenž je složen z modelu rozhodovací procedury navrženém ve vývojovém prostředí LFLC a grafického uživatelského rozhraní vytvořeného v programu MATLAB.The aim of this diploma thesis was to create a design of fuzzy-oriented knowledge-based decision support system in the problems of selecting appropriate therapy for patients suffering from colon cancer. The designed system reflects treatment procedures at the Clinic of Oncology in the University Hospital in Ostrava. The thesis is divided into several parts in which the specifics of colon cancer are described, the current state of the therapeutic methods and an overview of the factors influencing the selection of appropriate therapy. There is also described expert system as suitable artificial intelligence tool for decision-making support of solving problems including description of necessary mathematical tools of fuzzy logic. It also includes description of created system that consists of model for decision-making support designed in integrated development environment LFLC and the graphic user interface made in MATLAB.450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvívýborn

Topics: znalostní systém, podpora rozhodování, karcinom tračníku, fuzzy logika, LFLC, knowledge-based system, decision support, colon cancer, fuzzy logic, LFLC
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2015
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/108533

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles