Article thumbnail

Analysis of Opportunities for Service Quality Improvement in the Betting Shop

By Marcela Pilařová

Abstract

Import 06/11/2014Tento text je zaměřen na kvalitu služeb ve vybrané sázkové společnosti. Cílem bylo zjistit spokojenost zákazníků se službami nabízenými sázkovou kanceláři na pobočce v Ostravě. Zvolený problém byl řešen pomoci dotazníkového šetření. K vyhodnocení dat byla použita jednoduchá statistika (kumulovaná četnost) a Paretova analýza, ze kterých vyplývají hlavní faktory nespokojenosti zákazníků se službami poskytovaných na pobočce sázkové kanceláře. Jedná se zejména o počet míst k sezení pro klienty, nedostatečný počet kurzových nabídek k dispozici zdarma a nemožnost sledovat na pobočce živé televizní přenosy sportovních událostí. Pro navržení nových řešení ke zlepšení podmínek na pobočce byla zvolena technika brainstorming. Následují vhodná doporučení, a opatření, která by vedla k eliminaci nebo redukci negativních aspektů služby.The following text is focused on service quality of a selected betting office. The aim was to research customer satisfaction with offered service of a selected branch in town of Ostrava. Chosen the following text is topic was solved with use of questionnaire research. For data evaluation simple statistic method (cumulated frequency) and Pareto analysis was used from which mainly follow on main customer dissatisfaction factors with offered service of the betting office branch. It concerns mainly number of sitting places inside the office premises for clients, not sufficient offer of quotation course offers for free and no possibility to watch TV live sport event at the branch. For proposing new solutions to improve conditions at the branch - the brainstorming method was chosen. Here follow the recommendations and measurements for improvements leading to eliminating or reducing negative service aspects.152 - Katedra podnikohospodářskádobř

Topics: management kvality, sázková kancelář, služby, spokojenost, zákazník, betting office, customers, quality management, satisfaction, services
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2014
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/106032

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles