slides
oaioai:eprints.ugd.edu.mk:18194

Метаболен синдром кај пациенти со прекумерна тежина и дебелина

Abstract

Метаболниот синдром претставува група на ризик фактори кои се поврзани со појава на кардиоваскуларни заболувања и дијабетес тип 2. Компоненти на метаболниот синдром се: инсулинска резистентност, хипертензија, централна дебелина, нарушувања во гликемијата, системска проинфламаторна состојба и дислипидемија. Во истражувањето се вклучени 62 пациенти со прекумерна тежина или дебелина. Крвниот притисок е мерен со живин апарат, а висината, тежината и обемот на струк со стандардни мерења. Анализите за одредување на глукоза, холестерол, триглицериди и HDL–холестерол се изработени на анализатор Mindray BS–200 E, со стандарни ензимски методи. LDL–холестеролот е одредуван со Friedwald- ова формула. Од 14 мажи со прекумерна тежина кај 2 (14,3%) беше регистрирана појавата на метаболниот синдром, а од 13 обезни мажи кај 6 (46,2%) беше регистрирана појавата на метаболниот синдром. Од 14 жени со прекумерна тежина кај 6 (42,9%) беше регистрирана појавата на метаболниот синдром, а од 21 обезни жени кај 15 (71,4%) беше регистрирана појава на метаболниот синдром. Метаболниот синдром првенствено се јавува кај дебелите луѓе, но не сите дебели луѓе го имаат овој синдром

Similar works

Full text

thumbnail-image

UGD Academic Repository

Provided a free PDF
oaioai:eprints.ugd.edu.mk:18194Last time updated on 10/15/2017View original full text link

This paper was published in UGD Academic Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.