Article thumbnail

Problems uncouple rock bastard at mining raw materials in fracture KOZLI

By Jan Šebor

Abstract

Import 02/09/2009Rozpojování hornin při těžbě surovin v kamenolomech je první činnost, na kterou navazuje celý soubor dalších procesů. Kvalita rozpojení má velký vliv na plynulost a efektivnost dalšího zpracování suroviny. V současné době jsou primární trhací práce stále více předmětem subdodávek od specializovaných firem. Součástí těchto dodávek je zpravidla i následné druhotné rozpojování nadměrných kusů horniny. Primární i sekundární rozpojování hornin bývá obsaženo v jedné souhrnné ceně. Z tohoto důvodu je ekonomické náročnosti druhotného rozpojování věnována stále větší pozornost. Účelem této bakalářské práce je řešit problematiku rozpojování hornin nadměrné velikosti nejen z pohledu samotného druhotného rozpojování, ale i s ohledem na vznik nadměrných kusů při primárním odstřelu. Jen vzájemným souladem obou těchto činností lze docílit efektivního rozpojování hornin pro další těžební činnosti.Uncoupling rock at raw material mining in quarries is the first activity which is followed by the whole amount of other processes. The quality of uncoupling has a strong influence on fluency and effectivity of another raw material working. Nowadays the first made blasting is more and more a subject of subsupplies by specialited companies. A part of these supplies is usually also subsequent secondary uncouple rock bastard of mining raw materials. First and secondary uncouple rock is contained in one total price. From this reason they pay more attention to the economic demanding of secondary uncoupling now. The main idea of this bachelor work i s to solve the problem of uncouple rock bastard not only from the point of view self secondary uncoupling but with regard to the rise of bastard pieces through the first blast. Only with a mutual harmony of both these activities we can reach for effective uncouple rock for another mining activities.Prezenční542 - Institut hornického inženýrství a bezpečnostivýborn

Topics: rozpojování, těžba, kamenolom, druhotné rozpojování, odstřel, trhací práce, uncoupling, mining, quarry, secondary uncoupling, blast, blasting operation
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/75888

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles