Article thumbnail

Evaluation of Differences during the Environmental Impact Assessment of Wind Generators

By Juraj Turjak

Abstract

V práci je pojednávaná problematika veterných elektrární zameraná na posúdenie vplyvov týchto zariadení na životné prostredie v rámci procesu EIA. Sú tu popísané technologické princípy a konštrukčné prvky veterných elektrární, aspekty ich výhodnosti, či nevýhodnosti z ekologického, ekonomického a energetického pohľadu. Potenciál využitia veternej energie v Českej republike a na Slovensku a prístup Európskej únie k podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie. V ďalšej časti je spracovaný proces posudzovania podľa českého zákona č. 100/2001 Z.z., porovnaný so slovenským zákonom č. 24/2006 Z.z. a príslušné legislatívne požiadavky úzko späté s týmito zákonmi. V závere sú rozobraté metódy, ktoré sa využívajú v procese hodnotenia.In work is handle problems windy power station intent on appreciation influences these arrangements on environment in terms of the process EIA. Are here circumscribed technological principles and structural member windy power station, aspects their merit or inexpedience with ecological, economic and energy perspective. Potential usage windy energy in Czech Republic and on Slovakia and access European Union to support exploitation renewable resources energy. In next parts is processed suit appreciation after Czech law No. 100/2001 Collection of Laws, collated Slovak law No. 24/2006 Collection of Laws and appropriate legislative requirements anxiety adherent with those law. At the close are out of print method that the derive benefit from in suit evaluation.Prezenční546 - Institut environmentálního inženýrstvívýborn

Topics: proces EIA, veterné elektrárne, obnoviteľné zdroje energie, Európska únia, zákon č. 24/2006 Z.z., potenciál veternej energie, zákon č. 100/2001 Z.z., law No. 24/2006, potential windy energy, European Union, renewable resources energy, law No. 100/2001, process EIA, windy power stations
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/74245
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10084/74... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles