Article thumbnail

Proposal for a Suitable Methodology Interoperative Proof of Compliance for Selected Representative

By Bohumila Mahdalová

Abstract

Import 31/08/2009MAHDALOVÁ, B. Návrh vhodné metodiky mezioperačního prokazování shody pro vybraného představitele. Ostrava: katedra obrábění a montáže, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009, 70 s. Diplomová práce, vedoucí: Tichá, Š. Diplomová práce se zabývá prokazováním shody součástky rotačního charakteru (zvolena je kontrola rotační součástky „malorážkové lůžko“) vyráběné na soustružnickém obráběcím centru SUPER NTY3. Je zde provedena analýza významu metrologie v systému řízení kvality. V dalším bodě je obecně popsána technická kontrola a popsán současný stav kontrolních operací v podniku Česká zbrojovka a.s, Uherský Brod. Následuje popis dříve používané a současné technologie výroby a kontroly této vybrané rotační součástky. V dalším bodě je proveden návrh prokazování shody, vypracován program pro kontrolu a následně jeho praktické ověření na zvolené součástce – malorážkovém lůžku. V závěru je uvedeno zhodnocení dosažených výsledků.MAHDALOVÁ, B. Proposal for a Suitable Methodology Interoperate Proof of Compliance for Selected Representative.Ostrava: Department of Machining and Assembly, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical University of Ostrava, 2006, 70 p. Thesis, head: Tichá, Š. This thesis deals with verification of conformance of rotary part (the item selected for the purpose of this paper is the “rimfire gun receiver” subject to check) manufactured using the SUPER NTY3 turning lathe machining centre made by the NAKAMURA – TOME company. The paper further includes the analysis focused on the importance of metrology within the quality control system. The next section provides general description of technical inspections and the current checking operation as implemented at the Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod. The latter has been supplemented with the description of the previous and current manufacturing technologies used, together with particular inspections focused on the selected rotary part. The following section includes the proposal regarding verification of conformance, the exact concept of the checking programme with its subsequent verification using the item selected – rimfire gun receiver. The conclusion comprises evaluation of the results achieved.345 - Katedra mechanické technologievýborn

Topics: Kvalita, metrologie, technická kontrola, Quality, metrology, technical control
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2009
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/71546

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles