oaioai:doaj.org/article:db028350ce5743bb941d8bd2fa305557

Aktivita a tvořivost v Maňákově pojetí a jeho pedagogické činnosti

Abstract

Cílem studie je charakterizovat Maňákovo pojetí aktivity a tvořivosti a nastínit, jak se toto pojetí projevuje v jeho pedagogické činnosti. V její první části je charakterizováno Maňákovo pojetí aktivity a tvořivosti. Druhá část si všímá kořenů tohoto pojetí a třetí se pokouší ukázat toto pojetí v jeho pedagogické činnosti. Zjištění plynoucí z kvalitativní analýzy lze shrnout do několika tezí. Jádrem Maňákova pojetí je triáda pojmů aktivita – samostatnost (samostatná práce) – tvořivost žáků. J. Maňák dospěl na základě svých výzkumů k tzv. principu postupnosti, který vyjadřuje požadavek, aby aktivita, samostatnost a tvořivost byly u žáků rozvíjeny postupně a respekto valy žákovy možnosti. Maňákovo pojetí aktivity a tvořivosti má kořeny již v období, kdy byl žákem, a dále v jeho teoretické, badatelské, ale i výukové činnosti. Promítá se do jeho pedagogického působení, které je založeno na Maňákových tacitních pedagogických znalostech a zkušenostech

Similar works

Full text

thumbnail-image

Directory of Open Access Journals

Provided a free PDF
oaioai:doaj.org/article:db028350ce5743bb941d8bd2fa305557Last time updated on 10/13/2017View original full text link

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.