10.17979/reipe.2015.0.04.457

Teaching music with emotions: training and experience of a teacher example of good practices

Abstract

Como saber se un profesor ou profesora é exemplo de boas prácticas? Traballo nunha investigación na que intentamos dar resposta a este interrogante analizando unhas 100 prácticas na Educación Infantil. Neste texto expoño o recorrido dun profesor, seleccionado para a mostra deste proxecto, e analizo a súa narrativa e pensamento, expoñendo as claves que xustifican a súa didáctica. Os resultados encamiñan as decisións pedagóxicas baixo a influencia dun pedagogo que o marcou de por vida, Willems, e das propias vivencias escolares. As ganas de innovar e cambiar o que non funciona na didáctica da música son o aliciente deste profesorHow can we know if a teacher is “example of good practices”? I take part in a research in which we try to answer to this question by analyzing about 100 practices regarding Early Childhood Education. Here I expose the itinerary of a teacher, and I analyze his narrative and thinking, presenting the keys that justify his didactics. The results guide the pedagogical decisions under the influence of both a pedagogue that marked him for life, and his life lessons from school memories. The willing to innovate and change traditional music teaching and education, are the incentives of this teacherMinisterio de Economía y Competitividad españolS

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repositorio Institucional da Universidade de Santiago de Compostela

Provided a free PDF
oai:minerva.usc.es:10347/15670Last time updated on 10/12/2017View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.