Verkennend booronderzoek Mendelweg 1-3 te Leiden

Abstract

In opdracht van de Airbus Defence and Space Netherlands heeft Archol een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd aan de Mendelweg 1-3, te Leiden. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen realisatie van een nieuwe bedrijfshal. Doel van dit onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek is erop gericht een specifiek verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen met de bekende en verwachte archeologische waarden. Met het booronderzoek wordt deze verwachting in het veld getoetst. Op basis hiervan volgt een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek. Op basis van het bureauonderzoek kan worden geconcludeerd dat er een kans bestaat op archeologische resten vanaf de Romeinse tijd. Gezien het historisch kaartmateriaal en onderzoeksresultaten uit het verleden lijkt de kans op resten uit de middeleeuwen of Nieuw tijd minimaal. Uit een naastgelegen onderzoek zou kunnen worden opgemaakt dat het oorspronkelijk bodemprofiel grotendeels verstoord is. Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende fase van het IVO-overig en bestond uit 5 boringen tot maximaal 3,5 m –Mv. Het booronderzoek heeft de archeologische verwachting ten dele kunnen bevestigen. De ondergrond van het gebied wordt gevormd door de stroomgordel van de Oude Rijn in de vorm van oever- op-beddingafzettingen. In potentie zou hier Romeinse bewoning op aanwezig kunnen zijn. De kans hierop lijkt, gezien de negatieve resultaten van naburig onderzoek in het verleden echter klein. Er zijn aanwijzingen dat de top van de oeverwal is verstoord door moderne ingrepen. Zo zijn nergens sporen van bodemvorming of bioturbatie aangetroffen, wat erop zou kunnen wijzen dat de top van het bodemprofiel ontbreekt. Hoewel het booronderzoek geen exacte duidelijkheid geeft over de intactheid van het originele profiel lijkt er, in combinatie met de resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek, sprake van een behoorlijke mate van verstoring. Indien ooit Romeinse resten aanwezig zijn geweest, zijn zij dus vermoedelijk verstoord. Archol adviseert voor deze locatie daarom geen verder archeologisch onderzoek

Similar works

Full text

thumbnail-image
Last time updated on 9/4/2017

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.