Article thumbnail

Herenweg 212, Vinkeveen, gemeente De Ronde Venen: een bureauonderzoek

By A. de Boer

Abstract

In opdracht van dhr. Kappelhof heeft Bureau voor Archeologie een bureauonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de bouw van drie woningen aan de Herenweg 212 te Vinkeveen. Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de KNA, protocol 4002 en de gemeentelijke richtlijnen. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur geraadpleegd, teneinde te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting van het gebied. In het plangebied kunnen op het Pleistocene oppervlak op -8m t.o.v. N.A.P. archeologische resten uit het Paleolithicum of Mesolithicum voorkomen. Het betreft resten van jager – verzamelaars. Op eventuele kreken in het plangebied kunnen archeologische resten uit het Neolithicum aanwezig zijn. Dit niveau bevindt zich op -6 m t.o.v. N.A.P of dieper (4,5m onder het oppervlak in het plangebied). Tenslotte kunnen in het plangebied resten uit de Late Middeleeuwen en recenter aanwezig zijn die samenhangen met de ontginning van dit veengebied. Eventuele resten zijn aanwezig in de top van het veen en bestaan uit resten van (funderingen) van boerderijen met erven, en resten van bijgebouwen, erfafscheidingen en de neerslag (aardewerk, metaal, hout) van agrarische activiteiten. De archeologische resten zijn aanwezig in de vorm van een archeologische laag waar archeologische indicatoren kunnen worden aangetroffen in een matrix van veraard veen. Deze archeologische laag bevindt zich in de eerste anderhalve meter van het bodemprofiel. Vermoedelijk is in het gebied sprake van een toemaak dek: organisch stadsafval uit de grote steden dat na de Middeleeuwen is aangebracht om de bodem op te hogen en te verstevigen. Een bodemverontreiniging wordt daarom verwacht. De verwachting is dat de top van het bodemprofiel in het plangebied is geroerd door de bouw en sloop van het huis dat zichtbaar is op de kadastrale minuut, alsmede door de bouw van het huidige huis (met kelder) en schuur (met grote kruipruimte). Het plangebied staat als afgegraven op de bodemkaart. Als dit het geval is, zijn waardevolle archeologische resten waarschijnlijk afwezig. Door de bouw van drie nieuwe huizen wordt de grond geroerd op plaatsen waar dat mogelijk nog niet het geval is. Hierdoor kan het bovenste archeologische niveau worden aangetast (Middeleeuwen en recenter, top veen). Geadviseerd wordt om door middel van boringen te onderzoeken of daar de bodemopbouw nog intact is en archeologische waarden aanwezig kunnen zijn

Publisher: Bureau voor Archeologie
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://easy.dans.knaw.nl/oai (external link)
  • http://datacite.org/schema/ker... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles