Article thumbnail

Lelystad, Klokbekerweg 15 (gemeente Lelystad): Een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek

By L.C. Nijdam

Abstract

In opdracht van Heve Bouwadvies en Begeleiding heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Klokbekerweg 15, dat is gelegen in het buitengebied tussen Lelystad en Swifterband (gemeente Lelystad). De aanleiding van het onderzoek is de uitbreiding van een stal. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 2.200 m2. Bij de bouwwerkzaamheden wordt de bodem geroerd op plaatsen waar dit mogelijk nog niet eerder gebeurt is. Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. Uit de archeologische maatregelenkaart van de gemeente Lelystad blijkt dat het plangebied ligt binnen een gebied van archeologische waarde en dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij bodemingrepen. Indien zich binnen het plangebied, niet door jongere afzettingen geërodeerde, kreekoever of rivierduin bevindt is de kans op archeologische resten hoog. Een niet geërodeerde rivierduin is te herkennen aan een humeuze grijze zandlaag. Afzettingen van rivierduinen kunnen tot aan het huidige maaiveld reiken, maar zijn dan vaak verploegd. Op de rivierduinen kunnen archeologische resten vanaf het laat-paleolithicum tot en met het neolithicum verwacht worden. Op de oeverwallen van kreken worden resten uit het neolithicum verwacht. Daarnaast kunnen scheepswrakken uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd voorkomen. Uit sonderingen is gebleken dat de pleistocene ondergrond zich bevindt op circa 9,5 m –NAP. Het is niet bekend of hier archeologische resten aanwezig zijn. Indien deze op niveau liggen dan zijn deze, op basis van de grondwaterspiegel stijgingscurve, uit het mesolithicum of ouder. Binnen het plangebied zijn geen oevers van het krekenstelsel aangetroffen, maar waarschijnlijk komafzettingen van dit stelsel. Deze afzettingen liggen op van 7,7 m –NAP, dit is meer 1,5 meter dieper dan de diepte waarop de bekende Swifterband sites zijn aangetroffen. De kans op het aantreffen van sporen uit het neolithicum op deze kleilagen binnen het plangebied wordt zeer klein geacht. De top van het oorspronkelijk veenpakket is geërodeerd en in de zeeen meer bodem afzettingen zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische resten bijvoorbeeld scheepswrakken aangetroffen. Eventuele archeologische resten in de top van het pleistoceen kunnen door het aanbrengen van heipalen verstoord worden. De kans op archeologische resten wordt middelhoog ingeschat. Het verlies aan archeologische informatie als gevolg van het aanbrengen van heipalen wordt gering geacht. Geadviseerd wordt om geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied Klokbekerweg 15 uit te voeren. Archeologisch gezien is er geen belemmering voor de voorziene bouwwerkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van de stal

Publisher: ArGeoBoor
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://easy.dans.knaw.nl/oai (external link)
  • http://datacite.org/schema/ker... (external link)
  • http://creativecommons.org/pub... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles