Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek op de locatie van het voormalig kerkgebouw aan het Oosterbolwerk te Dokkum, gemeente Dongeradeel.: Archeologische rapporten Oranjewoud 2010/58

Abstract

In april 2010 is in opdracht van WMR door Oranjewoud BV een bureauonderzoek en een verkennend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd op de locatie van de voormaleige Oosterkerk aan het Oosterbolwerk te Dokkum, gemeente Dongeradeel (Fryslân). Aanleiding tot het archeologische onderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van het plangebied. Hierbij zullen de bestaande panden (kerkgebouw en bijgebouwen) worden gesloopt. Op basis van het bureauonderzoek werd geconcludeerd dat het plangebied in een zone met een hoge archeologische verwachting ligt. Binnen het plangebied worden archeologische resten verwacht die samenhangen met bewoning op een oeverwal langs een getijdenkreek in de periode Vroege Middeleeuwen-Nieuwe Tijd. Het plangebied ligt in de historische stadskern van Dokkum, binnen de uitbreidingsfase uit de tweede helft van de 15e eeuw. Het plangebied kent dan ook een hoge verwachting op de provinciale verwachtingskaart. Wel werd geconcludeerd dat er waarschijnlijk een hoge mate van verstoring in het plangebied is. Geadviseerd werd om dit te toetsen door middel van een inventariserend booronderzoek (verkennende fase). In totaal zijn 8 boringen verricht. Uit de profielbeschrijving volgde dat er in een drietal boringen (1,5 en 6) sprake is van een deels intact terppakket, dat kan worden gerelateerd aan de uitbreiding van de stadsterp in de 15e eeuw. In boringen 4,7 en 8 zijn mogelijk funderingen aangetroffen die samenhangen met de laat-middeleeuwse stedelijke bebouwing die zich voornamelijk langs de Oostersingel concentreert. De zone rondom bovengenoemde boringen kan op basis van de resultaten worden beschouwd als een kansrijke zone. Het plangebied ligt binnen een AMK terrein (AMK-nr. 14827), de laat-middeleeuwse stadskern van Dokkum en de vestingwerken. Hier geldt de status "Streven naar behoud". Op basis van de conclusies van het bureauonderzoek werd geadviseerd om een archeologische begeleidng uit te voeren ter plaatse van boringen 1,5 en 6. Ter plaatse van boringen 4,7 en 8 werd geen vervolgonderzoek noodzakelijk geacht, wel werd geadviseerd het plangebied na de sloop te inspecteren

Similar works

Full text

thumbnail-image
Last time updated on 9/4/2017

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.