Article thumbnail

Horsterweg 4 te Beltrum: rapport 2856

By ADC ArcheoProjecten, I.S.J. Beckers, N. de Jonge, E. Lohof and R.H. van 't Veer

Abstract

In opdracht van Maatschap Te Bogt heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Horsterweg 4 in Beltrum (gemeente Berkelland). In het plangebied zal een rundveestal gebouwd worden. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een aanvraag van een omgevingsvergunning en was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. In het hele plangebied kunnen archeologische resten aanwezig zijn uit alle archeologische perioden vanaf het Laat-Paleolithicum. Het vondstniveau wordt verwacht onderin de humeuze bovengrond en in de top van de oorspronkelijke C-horizont (de eerdlaag). Vanwege de relatief lage ligging ten opzichte van de omgeving en het vermoedelijke gebruik van het plangebied als vloeiweide geldt in het plangebied een lage verwachting voor nederzettingsresten. De beperkte beschikbare gegevens laten niet toe het complextype en de omvang van de verwachte resten nader te specificeren. Teneinde deze verwachting te toetsen werd in het plangebied een verkennend booronderzoek uitgevoerd. In een groot deel van het plangebied bestaat de bodemopbouw uit een humeus omgewerkt pakket op het onverstoorde moedermateriaal (de C-horizont). Hier is de bodem dus tot in de C-horizont verstoord. In het noordwesten van het plangebied is in één boring een intacte inspoelingshorizont (B-horizont) aangetroffen. Daarom is besloten om in dit gebied drie karterende boringen uit te voeren. Bij twee van de drie karterende boringen is een verstoorde bodemopbouw aangetroffen en hieruit kan geconcludeerd worden dat de zone met een intacte B-horizont een beperkte oppervlakte heeft. Tijdens het zeven van de opgeboorde grond zijn geen archeologische indicatoren gevonden. In het plangebied bevinden zich waarschijnlijk geen intacte archeologische waarden. ADC ArcheoProjecten adviseert daarom het terrein vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische resten voorkomen. Het verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht archeologische vondsten te melden bij het bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 53 van de Monumentenwet

Publisher: ADC ArcheoProjecten
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://easy.dans.knaw.nl/oai (external link)
  • http://datacite.org/schema/ker... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles