Beek, Kazerne: Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven

Abstract

In opdracht van het Ministerie van defensie, Commando Diensten Centrum heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) te ‘s-Hertogenbosch, een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd te Beek. Het doel was het aanvullen en toetsen van een gespecificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in een vooronderzoek. Het ging om een gebieds- of vindplaatsgericht onderzoek binnen een gebied waar bodemingrepen stonden gepland. Op grond van het vooronderzoek werd aan het plangebied een hoge verwachting toegekend voor archeologische waarden uit de steentijd tot late middeleeuwen. Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat in het onderzoeksgebied slechts weinig sporen en vondsten voorkomen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn drie vondsten gedaan, allen tijdens de aanleg van het vlak uit de bovengrond. Twee vondsten betreffen aardewerk-fragmenten uit de nieuwe tijd. Een derde vondst betreft een afslag van vuursteen. Het ene archeologisch relevante grondspoor en beide fragmenten aardewerk dateren uit de nieuwe tijd. Het fragment vuursteen dateert uit de prehistorie, maar kan niet aan een archeologisch grondspoor worden gekoppeld. Er moet geconcludeerd worden dat de vindplaats op grond van fysieke en inhoudelijke kwaliteit niet als behoudenswaardig aangemerkt kan worden

Similar works

Full text

thumbnail-image
Last time updated on 9/4/2017

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.

We use cookies to improve our website.

Learn more