Article thumbnail

N444 Nagelbrug te Voorhout gemeente Teylingen: Bureauonderzoek

By Hagens D., J.H.F. Leuvering and J.S. Krist

Abstract

Synthegra heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een tracé langs de N444 bij Voorhout. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van de provinciale weg N444. Ter plaatse van de strandwallen kunnen archeologische resten vanaf het midden neolithicum worden verwacht. In de tussenliggende strandvlakte (met mogelijk resten van duinen en/of strandwallen) geldt een middelhoge verwachting vanaf de ijzertijd. Specifiek voor het noordelijke deel van het plangebied, nabij de dorpskern van Voorhout, geldt een hoge verwachting voor de periode late middeleeuwen-nieuwe tijd. Archeologische nederzettingsresten kunnen bestaan uit een cultuurlaag, fragmenten aardewerk, natuursteen of gebruiksvoorwerpen en kunnen in grootte variëren van enkele meters tot meer dan een hectare. Eventueel aanwezige resten worden verwacht vanaf het maaiveld, direct onder de bouwvoor tot in en onder het eventueel aanwezige veen. Ter plaatse van de dorpskern van Voorhout in het noordelijke deel van het tracé kan een antropogene ophogingslaag aanwezig zijn. Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het hele tracé een vervolgonderzoek geadviseerd indien de bodem ter plaatse dieper dan 30 cm beneden maaiveld zal worden verstoord

Publisher: Synthegra Archeologie BV
OAI identifier:
Provided by: NARCIS
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://easy.dans.knaw.nl/oai (external link)
  • http://datacite.org/schema/ker... (external link)
  • http://creativecommons.org/pub... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles