Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

al-Misbāh fī al-Nahw\ud By\ud Nāsir al-Dīn al-Mutarrizī al-Nahwī (d. 610/1213)\ud A Critical Edition of the Text with the Life History of the Author\ud

By MUHAMMAD-AFZAL ABID

Abstract

Nāsir al-Dīn al-Mutarrizī al-Nahwī (d.610/1213) was one of the most renowned figures in the field of Arabic Grammar. He has left an indelible mark on the world of Arabic language and literature. He is also known as the successor of al-Zamakhsharī.\ud He wrote a number of books but his al-Misbāh fī al-Nahw gained prominence at a level that no other book in this field could claim to achieve. For this reason, a great number of commentaries have been written in every age, of which the most famous are al-Daw and Khulāsat al-I‘rāb written by Tāj al-Dīn al-Isfrā’īnī and ‘Abd al- Karīm al-Tūsī (better known as Hājjī Bābā) respectively. Moreover, its translation into other languages also demonstrates its value as a useful book.\ud \ud Although al-Misbāh has been edited on more than one occasion, the published editions do not fulfil the needs and requirements of modern academic research criteria. The basic aim of this thesis is to present this book with a current modern research style so that the students, teachers and ordinary readers of Arabic language and literature may benefit from this work.\ud This thesis is divided into two parts. The first part deals with the life history of the author and his other works. A brief note of the environment under which he grew up (generally referred to as the ‘Seljuk’ period) is also included in this part. \ud The second part consists of a text edition that deals with the derivation (Takhrīj) of syntactical issues together with the differing opinions of grammarians on syntactical/grammatical issues. This part also proffers the idiomatic English translation of al-Misbāh.\u

Year: 2010
OAI identifier: oai:etheses.dur.ac.uk:238
Provided by: Durham e-Theses

Suggested articles

Citations

 1. (1990). [et al]. Cambridge:
 2. [et al]. History of Iranian Literature, doi
 3. A Grammar of the Arabic Language, Cambridge:
 4. A Grammar of the Classical Arabic Language, Allahabad: Government Press, 1895. Hājjī Khalīfah, Mustafā ibn ‘Abd Allāh. Kashf al Z unūn ‘an Asmā’ al Kutub wa al Funūn, Beirut: Maktabat al Muthannā (no date).
 5. A‘lā ibn ‘Alī. Kashshāf Is t ilāh āt al Funūn, Calcutta: Asiatic Society of Bengal,
 6. (1927). Abd al ‘Azīz. Iqlīd al Khizāna,
 7. (1969). Abd al Hafīz. al ‘Ajjāj, H ayātuhu wa Rajzuhu, Damascus: Maktabat Atlas,
 8. (1928). Abd al Hayy ibn Dahhāk ibn Mahmūd. Kitāb Zayn al Akhbār,
 9. (1906). Abd al Hayy. Kitāb al Fawā’id al Bahiyya fī Tarājim al Hanafiyya, Cairo: Maktabat Muhammad Tājī al Jamālī wa Muhammad Amīn al Khānjī,
 10. (1931). Abd al Hayy. Nuzhat al Khawāt ir wa Bahjat al Masāmi‘ wa al Nawāz ir, Haydarabad Deccan: al Jāmi‘a al ‘Uthmāniyya,
 11. (1972). Abd al Malik ibn Qurayb. Kitāb al Nabāt, Cairo: Matba‘at al Madanī,
 12. Abd al Mun‘im. Sharh Shawāhid Ibn ‘Aqīl ‘alā al Alfīyya li Ibn Mālik,
 13. (1953). Abd al Rahīm. Tārīkh al Jāmi‘āt al Islāmiyya al kubrā, Titwān: Dār al Tibā‘a al Maghribiyya,
 14. (1940). Abd al Rahmān ibn ‘Alī ibn Muhammad. al Muntaz am fī Tā’rīkh al Mulūk wa al Umam, Haydarabad Deccan: Dā’irat al Ma‘ārif al ‘Uthmāniyya,
 15. Abd al Rahmān ibn Muhammad. doi
 16. (2001). Abd Allāh ibn Ahmad ibn Mahmūd. Tafsīr al Nasafī, Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyya, doi
 17. (1970). Abd Allāh ibn Asad ibn ‘Alī ibn Sulaymān. Mi’rāt al Jinān wa ‘Ibrat al Yaqz ān, Beirut: Mu’assasat al ‘Ilmī,
 18. (1968). Abd Rahmān. Madrasat al Bas ra al Nah wiyya, Cairo: Dār al Ma‘ārif,
 19. (1938). Abī ‘Abd Allāh Muhammad ibn ‘Abdūs. Kitāb al Wuzarā’
 20. Abī Ishāq Ibrāhīm ibn al Sirrī al Nahwī. I‘rāb
 21. (1997). Abū ‘Abd Allāh Muhammad. Mas ādir al Fikr al Islāmī al Arabī fī al Yaman, San‘ā’: Markaz al Dirāsāt al Yamaniyya,
 22. (1907). Abū ‘Alī al Hasan al Qayrawānī. doi
 23. (1969). Abū ‘Alī Hasan ibn Ahmad. doi
 24. (1986). Abū ‘Ubayd al Qāsim ibn Salām. Gharīb al H adīth, Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyya, doi
 25. (1948). Abū al ‘Abbās Ahmad ibn Yahyā. Majālis Tha‘lab, doi
 26. (1965). Abū al ‘Atāhiya: Ash‘āruhu wa Akhbāruhu, Damascus: Matba‘at al Jāmi‘a,
 27. (1977). Abū al A‘lā. Salājiqa, Lahore: Idārat Tarjumān al Qur’ān,
 28. (1933). Abū al Fadl Ahmad ibn Muhammad al Nīshābūrī. Majma‘ al Amthāl, Cairo: Matba‘at al Maydān,
 29. (1952). Abū al Fadl Ibrāhīm. Cairo: Dār al Kutub al Misriyya, doi
 30. (1956). Abū al Fadl Jamāl al Dīn Muhammad ibn Mukarram al Ifrīqī. Lisān al ‘Arab, Beirut: Dār al Sādir, doi
 31. (1994). Abū al Fadl Shihāb al Dīn Mahmūd ibn ‘Abd Allāh. doi
 32. (1973). Abū al Faraj ‘Alī ibn al Husayn. doi
 33. Abū al Fath ‘Uthmān al Nahwī. al Khas doi
 34. (1956). Abū al Hasan ibn ‘Alī. Siyāsat Nāma, doi
 35. (1952). Abū al Husayn Ahmad ibn Zakariyyā al Qazwīnī. doi
 36. (1910). Abū al Husayn Ahmad ibn Zakariyyā al Qazwīnī. Fī fiqh al lugha wa sunan al ‘arab fī kalāmihā, Cairo: Matba‘at al Mu’ayyad,
 37. Abū al Qāsim ‘Abd al Wāhid ibn ‘Alī al ‘Abkarī. Sharh doi
 38. (1950). Abū al Qāsim Hamza ibn Yūsuf. Tārīkh Jurjān: aw Kitāb Ma‘rifat ‘Ulamā’ Jurjān, Haydarabad Deccan: Dā’irat al Ma‘ārif al ‘Uthmāniyya,
 39. (1931). Abū Bakr Ahmad ibn ‘Alī al Baghdādī. Tā’rīkh Baghdād, Cairo: Matba‘at al Sa‘āda,
 40. (1901). Abū Bakr Muhammad ibn al Tayyib. I‘jāz al Qur’ān, Cairo: Matba‘at Muhammad ‘Alī Sabīh wa Awlādih,
 41. (1935). Abū Bakr Muhammad ibn al Walīd. Sirāj al Mulūk, Cairo: al Matba‘a al Mahmūdiyya,
 42. (1973). Abū Bakr Muhammad ibn Sahl. doi
 43. Abū Hayyān,‘Alī ibn Muhammad al Tawhīdī. Risāla fī ‘ilm al Kitāba, doi
 44. (1938). Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī. T abaqāt al Fuqahā’, Baghdad: al Maktaba al ‘Arabiyya,
 45. (1956). Abū Mansūr ‘Abd al Malik ibn Muhammad. doi
 46. Abū Mansūr ‘Abd al Malik ibn Muhammad. Lat ā’if al Ma‘ārif, Lugduni Batavorum:
 47. (1964). Abū Mansūr Muhammad ibn Ahmad. doi
 48. (1945). Abū Muhammad ‘Abd Allāh ibn doi
 49. (1932). Abū Na‘īm Ahmad ibn ‘Abd Allāh. Hilyat al Awliyā’ wa T abaqāt al As fiyā’, Cairo: Matba‘at al Sa‘āda,
 50. (1937). Abū Ya‘qūb Yūsuf ibn Abū Bakr. Miftāh al ‘Ulūm, Cairo: Matba‘at Mustafā al Bābī al Halabī,
 51. (1955). Abū Zakariyyā Yahyā ibn Ziyād. Ma‘ānī
 52. (1979). Adab al ‘Arab, Beirut: Dār al Thaqāfa,
 53. Ahamad ibn ‘Alī ibn ‘Abd al Qādir. Kitāb al Mawā‘iz wa al I‘tibār bi Dhikr al Khit at wa al Āthār,
 54. (1966). Ahamad. al Tārīkh al Islāmī wa al H ad āra al Islāmiyya, Cairo: Maktabat al Nahda al Misriyya, doi
 55. (1947). Ahmad ibn ‘Abd al Rahmān. Kitāb al Radd ‘alā al Nuh āt, Cairo: Dār al Fikr al ‘Arabī, doi
 56. Ahmad ibn ‘Alī. Kitāb S ubh al A‘shā,
 57. (1918). Ahmad ibn Ya‘qūb. Kitāb al Buldān, Najaf: al Maktaba al Haydariyya,
 58. Ahmad ibn Ya‘qūb. Tārīkh al Ya‘qūbī, Lugduni Batavorum:
 59. (1952). al Dīn ‘Abd al Hamīd. Cairo: Matba‘at al Sa ‘āda,
 60. (1982). al Madāris al Nah wiyya, Cairo: Dār al Ma‘ārif,
 61. (1951). al Munjid, mu‘jam madrasī lil al Lugha al ‘Arabiyya, Beirut: al Matba‘a al Kāthūlīkiyya,
 62. (1934). al Nathr al Fannī fī al Qarn al Rābi‘, Cairo: al Maktaba al Tijāriyya al Kubrā, doi
 63. Alī ibn ‘Abd Allāh al Andalusī. Tārīkh Qud āt al Andalus: aw al Marqaba al ‘ulyā fī man yastah iqq al qad ā’
 64. (1930). Alī ibn al Hasan. Dumyat al Qas r wa ‘Us rat ahl al ‘As r, Aleppo: al Matba‘a al ‘Ilmiyya, doi
 65. Alī ibn Muhammad al Isfahānī. Tawārīkh Āl i Saljūq, abridgement of ‘Imād al Dīn al Isfahānī’s book (Kitāb Zubdat al Nus ra wa Nukhbat al ‘Us ra),
 66. (2000). Alī ibn Muhammad ibn ‘Alī al Hanafī. al Ta‘rīfāt, Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyya, doi
 67. Alī. Kitāb Rayh ānat al Adab, Tehran: Shirkat Sāmī Tab‘ Kutub,
 68. (1938). Allāh. The Decline of the Seljūqid Empire,
 69. (1953). Alleyne. A Literary History of the Arabs, Cambridge:
 70. (1951). Amīn and ‘Abd al Salām Hārūn. Cairo: Lajnat al Ta’līf wa al Tarjama,
 71. (1969). An Intellectual History of Islam in India (Islamic Surveys), doi
 72. (1958). An Introduction to Modern Literary Arabic, Cambridge: doi
 73. (1999). Arabic Grammar and Linguistics, doi
 74. (1993). Arabic Grammar and Qur’ānic Exegesis in Early Islam, doi
 75. (1937). Arabic Grammar: Inductive Method,
 76. (1998). Arabic Linguistic Thought and Dialectology: Max Schloessinger Memorial Series,
 77. (1963). Arabic Literature: an Introduction, doi
 78. (1905). Arabic Palaeography: a collection of Arabic Texts from the First Century of the Hijra until year 100, Cairo: Dār al Kutub al Misriyya,
 79. Arabum proverbia, Bonnae ad Rhenum: Marcus,
 80. (1960). Bahā’ al Dīn ‘Abd Allāh. doi
 81. (1997). Beirut: Dār al ‘Ilm lil al Malāyīn, doi
 82. (1997). Beirut: Dār al Nafā’is,
 83. (1948). Burhān al Islām. Ta‘līm al Muta‘allim T arīq al Ta‘allum, Cairo: Matba‘at Mustafā al Bābī al Halabī, doi
 84. (1962). Butrus. Udabā’ al ‘Arab fī al Jāhiliyya wa S adr al Islām, Beirut: Dār al Sādir,
 85. (1939). Cairo: Lajnat al Ta’līf wa al Tarjama wa al Nashr, doi
 86. (1934). Catalogue of the Arabic Manuscripts in the John Rylands Library Manchester, doi
 87. (1958). Classical Persian Literature, London: George Allen and Unwin, doi
 88. (1979). Crisis in Muslim Education, Jedda: King ‘Abd al ‘Azīz University,
 89. (1950). Dār al Kutub al Misriyya, doi
 90. Diyā’ al Dīn Hibat Allāh ibn ‘Alī ibn Hamza. Āmālī al Shajariyya, Haydarabad Deccan: Dār al Ma‘ārif al ‘Uthmāniyya,
 91. (1964). Fihris Makht ūt āt Dār al Kutub al Zāhiriyya, doi
 92. (1987). First Encyclopaedia of Islam, doi
 93. (1952). From the World of Arabic Papyri, doi
 94. (1937). Geschichte Der Arabischen Litteratur, doi
 95. (1963). Greek into Arabic: essays on Islamic philosophy, doi
 96. (1977). Guide to the Department of Oriental Manuscripts and Printed Books,
 97. (1960). Hamd Allāh. Tārīkh i Guzīda, doi
 98. (1969). Hamīd al Sayyid al Talab. Cairo: Maktabat al Shabāb bi al Munīra,
 99. (1960). Hammām ibn doi
 100. (1968). Hasan ibn ‘Abd Allāh al Isfahānī. Bilād al ‘Arab, al Riyadh: Dār al Yamāma lil al bahth wa al tarjama wa al nashr,
 101. (1961). Hassān ibn Thābit. Dīwān, ed. Walīd ‘Arafāt. Beirut: Dār al Sādir,
 102. (1977). Hay’a al Misriyya al ‘Āmma lil al Kitāb, doi
 103. (1956). History of the Islamic peoples, London: Rutledge and Kegan Paul,
 104. ibn Ya‘qūb Majd al Dīn. al Qāmūs al Muh īt ,
 105. (1969). ibn Zayd al Asadī. doi
 106. (1948). Ibrahīm. al Zaman fī al Nah w al ‘Arabī, Riyādh: Dār Umayya,
 107. Idrīs.
 108. (1959). Ih yā’ al Nah w, Cairo: Lajnat al Ta’līf wa al Tarjama,
 109. (1928). Ilyān. Mu‘jam al Mat bū‘āt al ‘Arabiyya, Cairo: Matba‘at Sarkīs,
 110. (1932). Imād al Dīn Ismā‘īl ibn ‘Umar al Dimashqī. al Bidāya wa al Nihāya fī al Tārīkh, Cairo: Matba‘at al Sa‘āda,
 111. Imād al Dīn Ismā‘īl. Kitāb al Mukhtas ar fī Akhbār al Bashar, known as Tārīkh Abū al Fidā’,
 112. (1998). Imām Abū H anīfah Life and Work, Translated by Muhammad Hādī Hasan. New Delhi: Islamic Book Service,
 113. (1967). Islamic Architecture and its Decoration, A.D. 800 1500: with an introductory text by Oleg Grabar. doi
 114. (2001). Islamic Art, doi
 115. (1996). Islamic Law and Legal Theory,
 116. (1955). Ismā‘īl Pasha. Hadiyyat al ‘Ārifīn fī Asmā’ al Mu’allifīn wa Āthār al Mus annifīn, Baghdad: Maktabat al Muthannā,
 117. (1929). Izz al Dīn Abū al Hasan ‘Alī ibn Muhammad. al Kāmil fī al Tārīkh, Cairo: Idārat al Tibā‘a al Munīriyya, doi
 118. Izz al Dīn Abū al Hasan ‘Alī ibn Muhammad. al Lubāb fī Tahdhīb al Ansāb, Cairo: Maktabat al Qudsī, doi
 119. (1940). Jalāl al Dīn ‘Abd al Rahmān ibn Abī Bakr. al Ashbāh wa al Naz ā’ir al Nah wiyya, Haydarabad Deccan: Matba‘at Dār al Ma‘ārif al ‘Uthmāniyya,
 120. Jalāl al Dīn ‘Abd al Rahmān ibn Abī Bakr. al Ashbāh wa al Naz ā’ir, Haydarabad Deccan: Dā’irat al Ma‘ārif al ‘Uthmāniyya,
 121. (1951). Jalāl al Dīn ‘Abd al Rahmān ibn Abī Bakr. al Muzhir fī ‘Ulūm al lugha wa Anwā‘ihā, Matba‘at Muhammad ‘Alī Sabīh,
 122. Jalāl al Dīn ‘Abd al Rahmān ibn Abī Bakr. Bughyat al Wu‘āt fī T abaqāt al Lughawiyyīn wa al Nuh
 123. Jamāl al Dīn ‘Abd Allāh ibn Yūsuf al Ansārī. doi
 124. (1985). Jamāl al Dīn ‘Abd Allāh ibn Yūsuf al Ansārī. Sharh Jumal al Zajjājī, ed. ‘Alī Muhsin ‘Īsā Māl Allāh. Beirut: ‘Ālam al Kutub,
 125. (1963). Jamāl al Dīn ‘Abd Allāh ibn Yūsuf al Ansārī. Sharh Shudhūr al Dhahab, Cairo: Matba‘at al Sa‘āda,
 126. Jamāl al Dīn Muhammad ibn Sālim. Mufarrij al Kurūb fī Akhbār banī Ayyūb, doi
 127. (1935). Jamāl al Dīn Yūsuf al Atābikī. al Nujūm al Zāhira fī Mulūk Mis r wa al Qāhira, Cairo: Dār al Kutub al Misriyya,
 128. (2001). Jidda: Dār al Wasīla,
 129. (1950). Kamāl al Dīn Abū al Fadl. Mu‘jam al Alqāb, Cairo: Maktabat Muhammad Tājī al Jamālī wa Muhammad Amīn al Khānjī,
 130. (1983). Khālid ibn ‘Abd Allāh al Jarjāwī. al ‘Awāmil al Mi’a al Nah wiyya fī Us ūl ‘Ilm al ‘Arabiyya, Cairo: Dār al Ma‘ārif,
 131. (1954). Khayr al Dīn. al A‘lām: Qāmūs Tarājim li Ashhar al Rijāl wa al Nisā’ min al ‘Arab wa al Musta‘ribīn wa al Mustashriqīn, Beirut: Matba‘at Kūstātūmās wa Shurakā’,
 132. (1936). Kitāb Tārīkh Ādāb al Lugha al ‘Arabiyya, al Fajāla: Matba‘at al Hilāl,
 133. (1948). Kutub al Mawjūda bi al Maktabat al Azhariyya, Cairo: Maktabat al Azhar,
 134. (1997). Landmarks in Linguistic Thought III, doi
 135. (1958). Madrasat al Kūfa wa manhajuhā fī dirāsat al lugha wa al nah w, Baghdad: Dār al Ma‘ārif,
 136. (1984). Mafhūm al Nazm ‘inda ‘Abd al Qāhir al Jurjānī, qirā’a fī daw’ al uslūbiyya, doi
 137. (1987). Mahmūd ibn ‘Umar. al Kashshāf ‘an H aaqā’iq Ghawāmid al Tanzīl wa ‘Uyūn al Aqāwīl fī Wujūh al Ta’wīl, Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyya,
 138. Mahmūd ibn ‘Umar. Kitāb al Unmūdhaj fī al
 139. (1917). Mahmūd ibn al Husayn. Kitāb Dīwān Lughāt al Turk, Istanbul: al Matba‘a al ‘Āmira,
 140. (1954). Maktabat Mustafā al Bābī al Halabī, doi
 141. (1972). Manshūrāt Dār al Hikma, doi
 142. (1957). Mas ādir al Dirāsa al Adabiyya wafqan li manāhij al ta‘līm al rasmiyya: Lubnān, Sūriyā, al ‘Irāq, Mis r, Saydā: Matba‘at Dayr al Mukhlis,
 143. (1953). Medieval Islam: A Study in Cultural Orientation, doi
 144. (1969). Menage [et al]. The Encyclopaedia of Islam (new edition),
 145. Mi’at ‘Āmil and Shurūh of Mi’at ‘Āmil, India: Pereira Printing Press 1814.
 146. (1960). Mu‘arrij ibn ‘Amr. Kitab H adhf min Nasab Quraysh,
 147. (1954). Muhammad ‘Abd al Mun‘im. al H ayāh al Adabiyya fī al ‘As r al ‘Abbasī, Cairo: Rābitat al Adab al Hadīth, doi
 148. (1962). Muhammad Bāqir al Mūsawī. Rawd āt al
 149. Muhammad ibn Ahmad al Hanafī. doi
 150. (1953). Muhammad ibn al Hārith. Qud āt Qurt uba wa ‘Ulamā’ Ifrīqiyya, Baghdad: Maktabat al Khānjī,
 151. (1954). Muhammad ibn al Hasan. T abaqāt al Nah wiyyīn wa al
 152. Muhammad ibn Husayn. Tārīkh i Bayhaqī, doi
 153. Muhammad ibn Ishāq. Kitāb al Fihrist, doi
 154. (1951). Muhammad ibn Shākir ibn Ahmad. Fawāt
 155. (1998). Muhammad ibn Yazīd al Qazwīnī. doi
 156. (1986). Muhammad Mahmūd. al Kāmil fī al Dirāsāt al Nah wiyya wa Nash’atihā, Benghazi: Manshūrāt Jāmi‘at Qāryūnus,
 157. (1966). Muhammad Murtadā al Husaynī. doi
 158. (1936). Muhsin al Husaynī. A‘yān al Shī‘a, Damascus: Dār al Taraqqī,
 159. (1962). Muslim Education in Medieval Times, doi
 160. (2002). Muslim Education Quarterly: “The Seljuk Vizier Nizām al Mulk and his Siyāsat Nāma”, Cambridge: Islamic Academy,
 161. (1973). Mustafā. al Tamhīd fī al Nah w wa al Sarf, Benghazi: Manshūrāt Jāmi‘at Qāryūnus,
 162. (1955). Nah w al ‘Arabiyya al Muyassara, Beriet: Dār al Thaqāfa,
 163. (1945). Najm al Dīn Muhammad ibn Muhammad. doi
 164. Nāsir ibn ‘Abd al Sayyid al Nahwī. al Mughrib fī Tartīb al Mu‘rib, Haydarabad Deccan:
 165. (1985). Nāsir. al Makht ūt āt al Lughawiyya fī al Math af al ‘Irāqī, Baghdad: Wizārat al Thaqāfa wa al ‘Ulūm,
 166. Qāsim ibn ‘Abd Allāh. Tāj al Tarājim fī T abaqāt al H anafiyya,
 167. (1977). Ruwwād al Nahd a al H adītha, Beirut: Dār al Thaqāfa,
 168. Sa‘īd al Hasan ibn ‘Abd Allāh. Akhbār al Nah wiyyīn wa al Bas
 169. (1980). Safī al Dīn ‘Abd al Mu’min. Kitāb al Adwār, Baghdad: Dār al Thaqāfa wa al I‘lām,
 170. Salāh al Dīn Khalīl ibn Aybak. Kitāb al Wāfī bi al Wafayāt, Leipzig: Deutsche Morgenlandische Gesellschaft, doi
 171. (1973). Salāh al Dīn. Qawā‘id Fahras al Makht ūt āt al ‘Arabiyya, Beirut: Dār al Kitāb al Jadīd,
 172. (1979). Salām Hārūn. Baghdad: Maktabat al Muthannā,
 173. (2001). Saljūq Nāma, English translation (The History of the Seljuk Turks) by Luther, Kenneth Allin. doi
 174. (1968). Science and Civilization in Islam, doi
 175. (1948). Shams al Dīn Ahmad ibn Abī Bakr. doi
 176. (1964). Shams al Dīn Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Uthmān. doi
 177. (1961). Shams al Dīn Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Uthmān. al ‘Ibar fī Khabar doi
 178. Shams al Dīn Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Uthmān. Duwal al Islām, Haydarabad Deccan: Dār al Ma‘ārif al ‘Uthmāniyya, doi
 179. (1957). Shams al Dīn Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Uthmān. Kitāb Tahdhīb al H uffāz . Haydarabad Deccan: Dār al Ma‘ārif, al ‘Uthmāniyya,
 180. (1951). Shams al Dīn Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Uthmān. Siyar A‘lām al Nubalā’, Cairo: Dār al Ma‘ārif,
 181. (1906). Shams al Dīn Muhammad ibn Ahmad. Ah san al Taqāsīm fī Ma‘rifat al Aqālīm,
 182. (1935). Shams al Dīn Muhammad ibn Muhammad. Kitāb Ghāyat al Nihāya fi T abaqāt al Qurrā’, Cairo: Matba‘at al Sa‘āda,
 183. (1980). Shihāb al Dīn Ahmad ibn ‘Alī al ‘Asqalānī. doi
 184. Shihāb al Dīn Ahmad ibn ‘Alī al ‘Asqalānī. Lisān al Mīzān, Haydarabad Deccan: Dā’irat al Ma‘ārif al Nizāmiyya, doi
 185. Shihāb al Dīn Ahmad ibn ‘Alī al ‘Asqalānī. Tahdhīb al Tahdhīb, Haydarabad Deccan: Dā’irat al Ma‘ārif al Nizāmiyya,
 186. (1969). Studies in Aracbic Literary Papyri, Chicago:
 187. (1981). Tā’rīkh al Adab al ‘Arabī, Beirut: Dār al ‘Ilm lil al Malāyīn, doi
 188. (1954). Tah qīq al Nus ūs wa nashruhā, Cairo: Matba‘at Lajnat al Ta’līf wa al Tarjama,
 189. (1979). Tajdīd al Nah w, Cairo: Dār al Ma‘ārif,
 190. (1977). Tārīkh al Adab al ‘Arabī, Translated by ‘Abd al Halīm al Najjār [et al]. Cairo: Dār al Ma‘ārif,
 191. (1999). Tārīkh Āl i Saljūq dar Ānāt ūlī, Tehran: Ā’īna i Mīrāth,
 192. (1965). Tārīkh al Shu‘ūbiyya al Islāmiyya, Beirut: Dār al ‘Ilm,
 193. (1953). Tārīkh al Tamaddun al Islāmī, Cairo: Matba‘at Dār al Hilāl,
 194. Tārīkh i Sīstān,
 195. (1969). The Arabic Language: its role in history, doi
 196. (1990). The Arabic Linguistic Tradition, doi
 197. (1960). The Arabs: A Short History, doi
 198. (1946). The British Museum Library, doi
 199. (1968). The Cambridge History of Iran, doi
 200. (1995). The Codicology of Islamic Manuscripts, London: al Furqān Islamic Heritage Foundation, doi
 201. (1991). The Concise Encyclopaedia of Islam, doi
 202. (1990). The Development of Islamic Library Collections doi
 203. (2006). The Early Islamic Grammatical Tradition,
 204. (1995). The Explanation of Linguistic Causes: al Zajjājī’s Theory of Grammar, doi
 205. (2001). The Formation of Turkey: the Seljukid Sultanate of Rūm, Eleventh to Fourteenth Century, doi
 206. (1988). The Foundations of Grammar: an Introduction to Medieval Arabic Grammatical Theory, doi
 207. (1963). The Ghaznavids: their Empire in Afghanistan and Eastern Iran 994 1040, Edinburgh: doi
 208. (1974). The Legacy of Islam, doi
 209. (1972). The Patricians of Nīshāpūr, Harvard: doi
 210. (1973). The Seljuk Vizīrate: A Study of civil administration 1055 1194, Harvard: doi
 211. (1961). The Seljuks in Asia Minor,
 212. (1967). The Spirit of Islam: a history of the evolution and ideals of Islam, with a life of the Prophet,
 213. (1995). The Theology of Meaning: ‘Abd al Qāhir al Jurjānī’s Theory of Discourse, doi
 214. (1956). Thought, and Reality: Selected Writings, doi
 215. (2007). Turkish Myth and Muslim Symbol: the battle of Manzikert, doi
 216. (1947). Umar ibn Bahr. al Bayān doi
 217. (1957). Umar Ridā. Mu‘jam al Mu’allifīn, Damascus: Matba‘at al Taraqqī, doi
 218. (1923). Yāqūt ibn ‘Abd Allāh al Rūmī.
 219. (1957). Yāqūt ibn ‘Abd Allāh al Rūmī. Mu‘jam al Buldān, Beirut: Dār al Sādir,
 220. (1957). Yāqūt ibn ‘Abd Allāh al Rūmī. Mu‘jam al Udabā’, Beirut: Dār al Sādir,
 221. (1978). Yūsuf ibn ‘Umar. Benghazi: Manshūrāt Jāmi‘at Qāryūnus,
 222. (1988). Zayn Kāmil ‘Abd al Hamīd. al Nah w al ‘Arabī, Alexandriah: Dār al Ma‘rifat al Jāmi‘īyya,
 223. Zuhayr ibn Abī Sulmā. doi

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.