thesis

Tratamiento de los términos germanescos en obras literarias y lexicográficas

Abstract

La germania, llenguatge encriptat dels baixos fons de la societat dels segles XVI y XVII en Espanya, apareix reflectida en la literatura espanyola del segle d’or, com es pot veure en obres com Rinconete y Cortadillo (1613) i l’Entremés del rufián viudo llamado Trampagos (1615), de Miguel de Cervantes, o El Buscón (1626) i Jácaras (1648), de Francisco de Quevedo. El que volem fer en aquest treball és comprovar si i com apareixen reflectits aquests termes argòtics en obres lexicogràfiques, considerant varies èpoques en la història de la lexicografia. Per aquest motiu, aquest treball revisa tal presència en els següents diccionaris: el Tesoro de la lengua castellana o española (1613), de Sebastián de Covarrubias, el diccionari mes proper en el temps a les obres citades de Cervantes i Quevedo; el Diccionario de Autoridades (1726-1739), el primer diccionari acadèmic i així mateix pròxim temporalment a aquestes obres; i ja, donant un salt en el temps, hem acudit al Diccionario de Argot ( 1998 ) de Julia Sanmartín, així com a la vint-i-tresena edició del DRAE ( 2014 ) , per tal de comprovar la pervivència o no de tals termes en l'època actual

Similar works

This paper was published in Repositori Obert UdL.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.