Article thumbnail

Growth and development of different creeping marshwort (Apium repens (Jacq.) Lag.) ecotypes in tissue culture

By Jasmina Ramšak

Abstract

Po vsej Evropi velja plazeča zelena (Apium repens (Jacq. Lag.) za kritično ogroženo vrsto, ki številčno zelo nazaduje. V Sloveniji že od leta 1997 niso najdena nova ali potrjena obstoječa rastišča. Za ponovno naselitev A. repens na slovenska tla bi bilo potrebno rastlinski material pridobiti z nam najbližjih lokalno prilagojenih in ekološko podobnih okolij. Namen naloge je bil vzpostaviti tkivno kulturo iz rastlin A. repens, pridobljenih na izviru reke Slunjčice na Hrvaškem ter ga morfološko in fiziološko primerjati z rastlinskim materialom, pridobljenim iz botaničnega vrta Kew, Velika Britanija, ter iz Španije, ki že raste v tkivni kulturi. Uporabili smo trdno Murashige in Skoog (MS) gojišče brez in z rastnim regulatorjem, BAP v koncentracijah 2 µM in 5 µM. Ugotavljali smo, na katerem gojišču poganjki vseh treh ekotipov najbolje uspevajo, jih primerjali med seboj in ugotavljali, ali gre za podobne ali različne ekotipe te vrste. Tekom rasti in razvoja posameznega ekotipa A. repens smo spremljali rastne parametre: višino poganjkov, število stolonov, število brstov, dolžino korenin in število korenin ter merili fotokemično učinkovitost posameznega ekotipa. Glede na to, da je A. repens rastlina močvirnatih tal, smo ovrednotili vpliv delne potopitve na zgoraj omenjene morfološke in fiziološke parametre. Vsi trije ekotipi A. repens so najbolje uspevali na osnovnem MS gojišču brez rastnih regulatorjev. Rast in razvoj španskega ekotipa je po vseh izmerjenih parametrih značilno izstopal. Poganjki so zrastli najvišje, razvilo se je največ stolonov, brstov, korenine so bile najdaljše in najštevilnejše, rastlinski material je izgledal robustno. Delna potopitev na morfološke in fiziološke parametre ni bistveno vplivala.All over Europe, the creeping marshwort (Apium repens (Jacq.) Lag.) is known as a critically endangered species whose numbers are decreasing considerably. In Slovenia, no new habitats have been found and no existing habitats have been attested already since 1997. In order to populate the Slovenian ground with A. repens again, the plant material would have to be obtained from the closest locally adjusted and ecologically similar areas. The aim of my work was to establish a tissue culture from the plants of A. repens obtained at the source of the river Slunjčica in Croatia and to compare it morphologically and physiologically with the plant material acquired from the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom, and with the plant material from Spain which had already been growing in the tissue culture. I used the solid Murashige and Skoog (MS) growth medium with and without the growth regulator BAP in concentrations of 2 and 5 µM. I tried to establish in which growth medium the plant shoots of the three ecotypes grew most successfully, I compared the ecotypes among themselves and tried to establish whether they were similar or different ecotypes of the species A. repens. During the growth and the development of an individual ecotype of A. repens, I measured the following growth parameters: the height of the shoots, the number of stolons, the number of buds, the length and the number of roots. I also measured the photochemical efficiency of an individual ecotype. Since A. repens is a swamp plant, I evaluated the influence of its partial immersion in water on the above mentioned morphological and physiological parameters. All three ecotypes of A. repens grew most successfully on the basic MS growth medium without added growth regulators. According to all of the measured parameters, the growth and the development of the Spanish ecotype stood out distinctly. The plant shoots grew tallest, the number of stolons and buds was largest, the roots were longest and most numerous, the plant material looked robust. The partial immersion in water did not have a significant influence on the morphological and physiological parameters

Topics: Apium repens, plazeča zelena, Apiaceae, kobulnice, ekotip, tkivna kultura, morfološki znaki, fiziološki znaki, renaturacija, Apium repens, creeping marshwort, Apiaceae, Umbelliferae, ecotype, tissue culture, morphological parameters, physiological parameters, renaturation, info:eu-repo/classification/udc/581.5:582.795(043.2)
Publisher: J. Ramšak
Year: 2017
OAI identifier: oai:dk.um.si:IzpisGradiva.php?id=66150

To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

Suggested articles