Article thumbnail
Location of Repository

Dialyysihoidossa käyvien potilaiden ravitsemusohjaus : kirjallisuuskatsaus

By Omaima Aboulfaouz, Ilhaan Ahmed and Hamdi Geddi

Abstract

Tämän opinnäytetyön aiheena on dialyysihoidossa käyvien potilaiden ravitsemusohjaus. Työ on osa HUS dialyysikeskuksen ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistä kehittämishanketta. Tarkoituksena oli kerätä tietoa ravitsemuksesta, jota voidaan hyödyntää kaikissa vaiheissa olevien dialyysipotilaiden ohjauksessa. Tavoitteena oli lisätä dialyysipotilaiden ravitsemustietoa ja sitä kautta kehittää dialyysihoidossa käyvien itsehoidon valmiuksia. Menetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Tietoa kerättiin eri tietokannoista (Medic, CINAHL, Medline) hoitotieteellisellä näkökulmalla. Aineistona käytettiin ainoastaan suomen ja englanninkielisiä tutkimusartikkeleita ja aineisto analysoitiin soveltamalla induktiivisen sisällönanalyysin periaatteita. Dialyysihoidon yhtenä kulmakivenä on hyvä ravitsemusohjaus, jonka avulla voidaan vahvistaa potilaan itsehoitovalmiuksia. Dialyysipotilaalla itsellään on suuri vastuu hoitotasapainon saavuttamisessa sekä sen ylläpitämisessä. Ravitsemusohjauksella voidaan vaikuttaa hoidon eri osa-alueiden toteutumiseen kotona ja sitä kautta hyvän hoitotasapainon saavuttamiseen. Tutkimuksien mukaan kokonaisvaltaisen hoidon ymmärtäminen lisää hoitoon sitoutumista, jolloin potilaan pyrkivät paremmin noudattamaan hoidon sisältämiä rajoituksia. Myös henkilökohtaisilla tottumuksilla sekä ruokakulttuurilla on vaikutus ruoka- ja nesterajoituksien noudattamiseen. Rajoituksiin sopeutumista helpottavina keinoina pidettiin päivittäisen ruokailun hyvä suunnittelu ja valmistelu esimerkiksi päivän nestemäärän pullottaminen ja ruoka-annosten valmistaminen etukäteen jääkaappiin. Tätä opinnäytetyötä voidaan jatkossa hyödyntää dialyysipotilaiden ravitsemusohjauksessa, esimerkiksi itsehoitoa tukevan digitaalisen ohjauspaketin kehittämisessä.The title of this thesis is nutritional guidance of patients receiving dialysis treatment. The purpose of this study was to accumulate necessary information about nutrition, which can be exploit for the guidance of patients receiving dialysis. The main goal for this study was to increase the nutritional information for patients receiving dialysis treatment and thereby to improve their self-care preparedness. This study was conducted by using the method of literature review. The data was collected from electronic nursing databases such as Medic, CINAHL, and Medline. We used for the study both Finnish and English scientific research articles. The content was analysed by applying the principles of inductive content analysis. One of the aim of dialysis treatment is to improve patients’ quality of life. Nutrition guidance was seen as one of the core foundations of their self-care preparedness. The research articles that we analysed show that patients own habits and the cuisine of their country has an effect on following their food and fluid restrictions. Dialysis patients also experienced food and fluid restrictions weakened their quality of life. One of the ways the patients reported to have adjusted to following restrictions was a good daily meal planning and preparations of bottling up the amount of liquid they can drink throughout the day. Meal preparations refrigerated in advance was also seen as a means of adjustment. It is known that getting sufficient amount of protein can be hard to attain with dialysis patients due to lack of appetite and nausea. After fully understanding the efficiency of their treatment, patients receiving dialysis have said that now they follow their treatment schedules better and also they strive to follow their strict dietary and fluid restriction. The patients receiving dialysis treatment have a big responsibility in keeping their treatment in balance and maintaining it. A good nutritional guidance can impact the treatments fulfillment at home and through that have a good treatment balance. The results may be utilized to develop a digital instruction package to support dialysis patients’ self-care

Topics: dialyysi, ravitsemus, potilasohjaus, Sairaanhoitotyö, fi=Hoitotyö|sv=Vård|en=Nursing|, Hoitotyön koulutusohjelma
Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/130077
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.