Article thumbnail
Location of Repository

Digisti duuniin? : Digitaalisen työnhakupalvelun mahdollisuudet osana nuorten työllistymisen tukemista. Case Vantaan työttömät nuoret.

By Karoliina Mäki and Terhi Lavonen

Abstract

Opinnäytetyön tarkoituksena ja tavoitteena oli selvittää nuorten työllistymisen taustalla olevia haasteita ja nykytilaa sekä kartoittaa digitaalisen työnhakupalvelun mahdollisuutta olla yhtenä vaihtoehtona tukemassa ja helpottamassa nuorten työllistymistä. Lisäksi selvitettiin digitaaliselta työnhakupalvelulta toivottavia ominaisuuksia ja julkisen sektorin sekä nuorten itsensä maksuhalukkuutta tällaista palvelua kohtaan. Nuorisotakuu-järjestelmästä johtuen kunnilla on alle 30-vuotiaiden rekrytointivelvoite, joten nuorten työllistyminen on yhteiskuntamme erityisessä intressissä. Tämän vuoksi tarkasteltavaksi valittiin kasvavan Vantaan alueen työttömät nuoret. Työ toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Sen yksittäisenä tapauksena oli nuorten työllistymisen haasteet ja digitaalisen työnhakupalvelun nuorten työllistymiselle mahdollisesti tarjoama tuki. Työ rajattiin koskemaan Vantaan aluetta ja sen työttömiä nuoria. Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin sekä Vantaan alueen työttömiä nuoria, että heidän parissaan työskenteleviä Vantaan kaupungin julkisen sektorin asiantuntijoita. Teoreettinen viitekehys koostuu nuorisotyöttömyyden määrittelystä ja nykytilasta sekä syrjäytymisen pohdinnasta osana nuorten työllistymisen haasteita. Lisäksi työssä on tarkasteltu digitaalisuutta osana nykyaikaa ja nykynuorten elämää, ja avattu digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeistä suunnittelua erityisesti Lean Startup –ajattelun näkökulmasta. Tutkimuksella saatiin sekä konkreettisia ehdotuksia nuorten työllistymisen helpottamiseksi, että näkemyksiä ja ajatuksia digitaalisen työnhakupalvelun tarpeellisuudesta, käytöstä ja kehittämisestä. Saadut tulokset koostettiin tekstin ohella työn loppupuolelle kahteen visuaaliseen infografiin ja Lean Canvas -mallin niihin osioihin, jotka käsittelevät ratkaisua ja tulovirtoja. Tutkimustulosten mukaan työelämän vaatimukset nuoria työntekijöitä kohtaan ovat lähivuosina tiukentuneet. Täytyy olla koulutusta ja työkokemusta, omata sosiaalisia taitoja ja kyetä pitämään osaamistaan jatkuvasti yllä. Nuorten työnhakutaidoissa on parantamisen varaa, mutta myös työelämätaitoja pitäisi päästä enemmän harjoittelemaan jo aivan peruskoulussa. Työvoimapolitiikassa kannustimet toisivat parempaa tulosta kuin sanktiot ja moninaisen byrokratian ja päällekkäisten toimintojen karsinta olisi tarpeen. Tämän päivän nuoret kaipaavat alati digitalisoituvassa maailmassa edelleen henkilökohtaista ja yksilöllistä tukea. Digitaaliset palvelut eivät saa nuorilta varauksetonta suosiota. Digitalisaation rinnalla olisikin säilytettävä mahdollisuus henkilökohtaiseen kontaktiin ja palveluun, eikä tulisi siirtää esimerkiksi julkisten viranomaispalvelujen saatavuutta ainoastaan internetiin. Pelkällä digitalisaatiolla ei siis voida ratkaista nuorten työllistymisongelmaa, mutta digitalisaatio voi toimia yhtenä hyvänä ja nykyaikaisena keinona muiden keinojen joukossa. Asiasanat: nuorisotyöttömyys, syrjäytyminen, nuorisotakuu, diginatiivit, digitaalisuus, digitaaliset palvelut, Lean Startup –ajattelu, Lean Canvas –malliThe purpose of the thesis was to find out challenges and the current state of young people’s employment. This thesis also aimed to find out if a digital job search service could be one of the alternatives that could support and help young people’s employment. In addition, the aim was to find out desirable features of the digital job search service and the willingness of the public sector and the young to pay for it. Because of the Youth Guarantee system, the municipalities have an employment obligation concerning young people under 30 years old. Thus, young people’s employment is of special interest to our society. Due to this, a group of unemployed youth was selected for consideration from the growing Vantaa region. The research method was a qualitative case study. The case was the challenges concerning young people’s employment and and the possibility of supporting it with a digital job search service. The thesis was delimited to cover the Vantaa region and its unemployed youth. The material was collected by theme interviews. The interviews took place with unemployed young people in the Vantaa region and with public sector specialists of the City of Vantaa who work with young people. The theoretical framework consists of literature concerning the definition and the current state of youth unemployment, and also about thinking of exclusion as a part of the challenges concerning young people’s employment. In addition, the theoretical part is based on material related to digitalization as a part of the present and the life of young people today. There is also information about user-centric design of digital services especially from the perspective of the Lean Startup method. The study brought forth both concrete thoughts, ideas and suggestions on how to ease youth employment as well as the significance, usage and development of a digital job search service. Alongside text, the results were presented with two visual infographs and the parts of the Lean Canvas model that concern solutions and revenue streams. According to the results, demands of the working life towards young workers have become more and more pronounced in the past few years. One should have education, work experience, social skills and the ability to maintain know-how but also be able to learn new things continually. There is a need for improving young people’s job search skills, but skills concerning working life should also be practised more already in primary school. In labor policy, incentives would bring better results than sanctions, and also elimination of multifaceted bureaucracy and multiple functions would be necessary. Today's young people still miss personal and individual support despite the continuing digitalization of the world. Digital services do not receive unreserved popularity from the young. Alongside digitalization, an opportunity for personal contact and service should be retained, and for example public authority services cannot be made available only online. Problems concerning young people’s employment cannot be solved by digitalization alone, but it can act as one good and modern tool among others. Keywords: Youth Unemployment, Exclusion, Youth Guarantee, Digi-natives, Digitalization, Digital Services, Lean Startup method, Lean Canvas mode

Topics: nuorisotyöttömyys, syrjäytyminen, nuorisotakuu, diginatiivit, digitaalisuus, digitaaliset palvelut, Lean Startup –ajattelu, Lean Canvas –malli, Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta (YAMK)
Publisher: Laurea-ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/128186
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.