research

Sydämen vajaatoimintapotilaan toiminta-kortti ja potilasohje Mikkelin yhteis-päivystykseen

Abstract

Sydämen vajaatoiminta on yksi yleisimpiä sairaalahoidon syitä, ja sen kustannukset yhteiskunnalle ovat merkittävät. Diagnoosin saaminen merkitsee usein potilaalle elämänlaadun heikkenemistä ja elinvuosien vähenemistä. Vajaatoiminnan hoidossa omahoito on avainasemassa, sillä se parantaa elämälaatua ja hy-vinvointia. Panostaminen omahoidon ohjaukseen auttaa sairauden hallintaan sekä vähentää kuolleisuutta ja hoidosta aiheutuvia kustannuksia. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tehdä Mikkelin yhteispäivystykseen hoitajille taskukokoinen toimin-takortti sydämen vajaatoimintapotilaan hoidosta sekä potilasohje omahoidosta päivystyksestä kotiutuville potilaille. Tavoitteena oli kehittää sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitoa päivystyksessä sekä potilaiden omahoitoa kotona. Tavoitteena oli myös, että potilaalla on selkeät toimintaohjeet kotona voinnin muuttues-sa. Työmme toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Toimintakortin ja potilasohjeen sisältö suunniteltiin ja rajattiin yhdessä toimeksiantajan kanssa. Pääfokuksena oli potilaan seuranta ja ohjaus. Jatkokehittämis-ehdotuksena voisi kerätä palautetta kehittämiemme tuotteiden toimivuudesta sekä ymmärrettävyydestä

Similar works

Full text

thumbnail-image
oai:www.theseus.fi:10024/126631Last time updated on 8/13/2017View original full text link

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.