Teaching exercise development and analysis in chemistry and geography subjects in primary school

Abstract

Mācību uzdevumu izstrāde un analīze ķīmijas un ģeogrāfijas mācību priekšmetos pamatskolā. Evita Sileniece, darba vadītājs studiju metodiķe Ilze Gaile. Bakalaura darbs 73 lpp., 15 literatūras avoti, 5 pielikumi, 46 attēli un 1 tabula. Latviešu valodā. Darba mērķis ir izstrādāt mācību uzdevumus un analizēt skolēnu sniegtās atbildes pēc SOLO taksonomijas līmeņiem, lai novērtētu, vai autores sniegtie uzdevumi ir pilnveidojuši skolēnu dziļākas domāšanas prasmes. Veikta zinātniskās literatūras analīze par mācību uzdevumu izstrādes priekšnoteikumiem, SOLO taksonomijas priekšrocībām analizējot skolēnu uzdevumu risinājumus un skolēnu metokognitīvajām prasmēm. Bakalaura darbā izstrādāti un aprobēti autores sagatavoti mācību uzdevumi un nobeiguma darbs. Noskaidrots, ka augstāku izziņas līmeņu uzdevumi palīdz pilnveidot skolēnu dziļākas domāšanas prasmes.  Teaching exercise development and analysis in chemistry and geography subjects in primary school. Evita Sileniece, scientific supervisor study methodologist Gaile I. Bachelor`s thesis, 73 pages, 15 literature references, 5 apppendix. 46 figures. In Latvian. The aim of Bachelor`s thesis is developing and analyze teaching exercise using SOLO taxonomy and evaluate if these teaching exercises improved students deep learning skills. Theses summarizes the information of the applied literature on preconditions of teaching exercise development, advantages analyzing students’ responses of teaching exercises using SOLO taxonomy and metacognitive skills. In Bachelor`s theses were developed and analyzed teaching exercises and students final work all made by author. It was established that, higher cognitive skill level teaching exercises helped develop students’ deeper thinking skills.

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 13/08/2017

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.