Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Sateenkaariperheiden äitien kokemukset parisuhteen päättymisestä

By Iida Jauhiainen

Abstract

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena ovat sateenkaariperheiden äitien kokemukset parisuhteen päättymisestä. Tutkimusaiheen valinta on ajankohtainen vuonna 2017, koska sateenkaariperheet ovat esillä julkisessa keskustelussa muun muassa tasa-arvoisen avioliittolain ja äitiyslakialoitteen myötä. Aihetta on tärkeä tutkia, koska sateenkaariperheet on lähes poikkeuksetta esitetty onnellisina perheinä, vaikka on selvää, että myös sateenkaariperheiden elämään liittyy haasteita. Sateenkaariperheen juridiset perhesuhteet ovat osittain puutteellisia, ja erotilanteisiin voi esimerkiksi tästä johtuen liittyä erityispiirteitä. Sateenkaariperheitä on siellä missä muitakin perheitä, joten aihe on sosiaalityön näkökulmastakin tärkeä. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa sateenkaariperheiden eroista. Tutkimuksen teoreettis-metodologisena taustana toimii eksistentiaalinen fenomenologia. Aineisto kerättiin fenomenologisen tutkimusperinteen mukaisesti avoimilla haastatteluilla. Tutkimukseen haastateltiin seitsemää eronnutta sateenkaariperheen äitiä. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1) Minkälaisia kokemuksia eronneilla sateenkaariperheiden äideillä on eron vaikutuksista omaan vanhemmuuteen? 2) Mitä eronneet sateenkaariperheen äidit kertovat eron vaikutuksista lapsen/lasten elämäntilanteeseen? ja 3) Minkälaisia erityispiirteitä kahden äidin parisuhteen päättymiseen liittyy? Analyysi toteutettiin fenomenologisen metodin mukaisesti vaihe vaiheelta ja reduktiota toteuttaen. Analyysin ensimmäisessä osassa muodostettiin yksilökohtaiset merkitysverkostot ja toisessa osassa yleisten merkitysverkostojen tyypit. Äitien kokemusten mukaan ero johtaa kommunikoinnin haasteisiin ja lasten asioista sopimiseen. Eron jälkeiseen vanhemmuuteen liittyy syyllisyyden tunteita. Vanhemmuus eron jälkeen on yksinkertaista, mutta äitejä yhdistää jakamisen kaipuu. Ero on vaikuttanut konkreettisesti lasten elämäntilanteeseen asumisjärjestelyjen muutoksen myötä. Myös lapsen suhde lähipiiriin muuttuu erossa. Kahden äidin parisuhteen päättymisen erityispiirteet liittyvät tukiverkoston monimuotoisuuteen ja juridisiin perhesuhteisiin. Äitien kokemuksia verrattiin fenomenologisen ymmärryksen löytämiseksi aiempaan kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen. Tarkastelussa havaittiin, että äitien kokemukset parisuhteen päättymisestä ja sen vaikutuksesta vanhemmuuteen olivat monelta osin samankaltaisia aiemman eroon ja vanhemmuuteen liittyvän tutkimustiedon kanssa. Myös lasten ja eron erityispiirteiden osalta äitien kokemukset sopivat hyvin yhteen aiemman ymmärryksen kanssa. Aiempaan tietoon suhteutettuna yllättävinä aiheina äitien kokemuksista nousi esille äitien tuen tarpeen monimuotoisuus ja jo parisuhteen aikana tapahtuva, biologisiin perhesuhteisiin perustuva lasten kohtelu perheessä. Lainsäädännön merkityksellisyys on edelleen tärkeässä roolissa sateenkaariperheistä ja parisuhteen päättymisestä keskusteltaessa

Topics: sateenkaariperhe, kahden äidin perhe, parisuhteen päättyminen, eroaminen, eksistentiaalinen fenomenologia, kokemus, sateenkaariuusperhe, Sosiaalityö, Social Work, Socialt arbete, sateenkaariperhe, kahden äidin perhe, parisuhteen päättyminen, eroaminen, eksistentiaalinen fenomenologia, kokemus, sateenkaariuusperhe
Publisher: Helsingfors universitet
Year: 2017
OAI identifier: oai:helda.helsinki.fi:10138/193680

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.