Mechanical-biological waste treatment techniques

Abstract

Cílem bakalářské práce je popis možností nakládání se směsným komunálním odpadem v českém odpadovém hospodářství se zaměřením na potenciální realizaci zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu (MBU) odpadů na našem území. Součástí práce je analýza dat ze zahraničních provozů MBU, na základě které byla specifikována tři modelová uspořádání technologie dle převládajícího výstupního produktu. Poznatky ze zahraničních provozů jsou dále využity při tvorbě a nastavení výpočtového nástroje, který je hlavním výsledkem práce. Výpočtový nástroj na základě popsaných nastavení a na základě složení zbytkového odpadu odhaduje dosažitelnou produkci a předpokládané parametry produktů z technologie MBU.This bachelor’s thesis focuses on description of various possibilities of municipal waste treatment in czech waste management system, focusing on potential realisation of mechanical-biological treatment of waste (MBT) in our area. Data analysis of foreign MBT units is included in the thesis, based on this analysis three different model layouts of technology were specified. The findings from foreign MBT units are then being used to creation and setting of a calculation tool, which is the main result of this thesis. The tool is based on residual waste composition and production data and it is able to estimate attainable production and presumptive parameters of MBT technology products

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital library of Brno University of Technology

Full text is not available
oai:dspace.vutbr.cz:11012/66853Last time updated on 6/18/2017

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.