Article thumbnail

Stripe rust resistance and genes in Chinese wheat cultivars and breeding lines

By Qing-Dong Zeng, De-Jun Han, Qi-Lin Wang, Feng-Ping Yuan, Jian-Hui Wu, Li Zhang, Xiao-Jie Wang, Li-Li Huang, Xian-Ming Chen and Zhen-Sheng Kang
Publisher: Springer Nature
Year: 2013
DOI identifier: 10.1007/s10681-013-1030-z
OAI identifier:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.