Article thumbnail

A rice calcium-dependent protein kinase OsCPK9 positively regulates drought stress tolerance and spikelet fertility

By Shuya Wei, Wei Hu, Xiaomin Deng, Yingying Zhang, Xiaodong Liu, Xudong Zhao, Qingchen Luo, Zhengyi Jin, Yin Li, Shiyi Zhou, Tao Sun, Lianzhe Wang, Guangxiao Yang and Guangyuan He
Publisher: Springer Nature
Year: 2014
DOI identifier: 10.1186/1471-2229-14-133
OAI identifier:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.