Article thumbnail

Застосування імпульсного лазерного випромінювання фемтосекундної тривалості для діагностики біологічних тканин та ідентифікації патологічних утворень

By Олександр Дмитрович Мамута

Abstract

Дисертація присвячена вирішенню наукової задачі створення високоефективної методики діагностики здорових та патологічних біотканин на основі фемтосекундного лазера зі змінною довжиною хвилі. Ця задача вирішена шляхом розробки методики ідентифікації патологічних біотканин за чотирьома параметрами спектрами флуоресценції, потужності розсіяного випромінювання та випромінювання, що пройшло крізь біологічні тканини, та за розподілом температури по глибині біотканини. Створено експериментальну установку для дослiдження особливостей оптичних параметрів та характер зміни температури в бiологiчних тканин пiд дiєю фемтосекундного лазерного випромiнювання. Проведено математичне моделювання та числовий аналіз визначення розподілу температури, градієнтів температури та густини теплових потоків. Проведено верифікацію теоретичних та експериментальних досліджень розподілу температури в багатошаровій біологічній тканині при її нагріванні під дією лазерного випромінювання. Представлено результати експериментальних досліджень оптичних параметрів здорових та патологічних біотканин. Отриманi експериментальні результати є передумовою для створення комплексного пiдходу, що дасть змогу оцiнити вплив та розрахувати дози лазерного опромiнення при проведеннi сеансiв лазерної терапiї, а також дозволить виявляти патологiї тканин та визначати їх чiткi межi вже на раннiх стадiях розвитку, що є вкрай необхiдним як в дiагностичних цiлях, так i при необхiдностi хiрургiчного втручання

Topics: лазерна дiагностика, фемтосекундний лазер, люмiнесцентна дiагностика, оптичнi характеристики бiотканин, лазерная диагностика, фемтосекундный лазер, люминесцентная диагностика, оптические характеристики биотканей, femtosecond laser generation, luminescent and laser diagnosis, optical characteristics of biological tissues, 539.1.043:616-006-071(043.3/.5)
Publisher: Київ
Year: 2017
OAI identifier: oai:ela.kpi.ua:123456789/18967

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.