Zašto Modrić i Real prije nego Real i Modrić? O redoslijedu vlastitih imena u koordiniranim konstrukcijama

Abstract

The order of the constituents within a coordinated NP construction is in theory open, i.e. either constituent can occupy either the initial or the final position. When it comes to specific realizations of the coordinate constructional template, the choice of the initial constituent need not be random at all. It is well-known that in some phraseological units, i.e. in the so-called irreversible binomials, their order is as a rule quite fixed (e.g. duša i tijelo ‘body and soul,’ kruh i sol ‘bread and salt,’ život i smrt ‘life and death,’ iće i piće ‘drinks and food,’ muž i žena ‘husband and wife’) and seems to be dictated by a number of cognitive factors, among which iconic principles play an important role. Apart from such conventionalized phraseological pairs, the relative order of constituents seems to be guided by the speaker’s communicative intentions, and therefore in principle be quite flexible. However, it appears that in cases of coordination of proper nouns denoting parts and wholes there is a clear preference for the construction in which the part precedes the whole (Osijek i Slavonija rather than Slavonija i Osijek, Modrić i Real rather than Real i Modrić, etc.). The differences between their distributions on the one hand, and the distributions found with comparable inanimate nouns and animate common nouns in coordination on the other, are explained in terms of the reference point construction (Langacker 1993). The proper noun denoting a person functions as a cognitive reference point facilitating the resolution of indeterminacy due to the fact that the second proper noun in coordination can have more than one metonymically related sense. Such coordinated constructions are shown to be functionally similar to associative plurals as they are also a means of referring to heterogeneous collectives that have a prominent, focal member.Redoslijed je sastavnica unutar konstrukcije s koordiniranim imenicama je u teoriji posve otvoren, tj. svaka od sastavnica se može pojaviti u početnom ili završnom položaju. U nekim specifičnim slučajevima realizacije konstrukcijskog okvira koordiniranog imenskog izraza njihov redoslijed ne mora biti tako proizvoljan. Dobro je poznato da je njihov poredak u nekim frazeološkim jedinicama, tzv. frazeološkim parovima, u pravilu nepromjenjiv (napr. duša i tijelo, kruh i sol, život i smrt, iće i piće, muž i žena) te je određen nizom kognitivnih čimbenika među kojima ikonična načela igraju veliku ulogu. Osim takvih konvencionaliziranih frazeoloških parova, relativni se poredak sastavnica čini vođen govornikovim komunikacijskim namjerama i stoga je u načelu prilično fleksibilan. Čini se, međutim, da u slučaju koordinacije vlastitih imenica koje označuju dijelove i cjelinu postoji očita sklonost prema konstrukcijama u kojima dio prethodi cjelini (Osijek i Slavonija prije nego Slavonija i Osijek, Modrić i Real prije nego Real i Modrić itd.) Te se razlike u njihovoj distribuciji i distribuciji koja se nalazi kod usporedivih imenica za neživo i općih imenica za živo u koordinaciji objašnjavaju pojmom konstrukcije s referentnom točkom (Langacker 1993). Unutar te konstrukcije vlastita imenica funkcionira kao referentna točka koja olakšava razrješavanje neodređenosti u slučaju da druga vlastita imenica ima više od jedne metonimijski povezane moguće interpretacije. Pokazuje se da su takve konstrukcije s koordinacijom funkcionalno bliske asocijativnoj množini kao sredstvu pomoću kojega se može referirati na heterogene kolektive koje odlikuje prisutnost nekog istaknutog ili fokalnog člana

Similar works

Full text

thumbnail-image

Hrčak - Portal of scientific journals of Croatia

Provided a free PDF
oai:hrcak.srce.hr:167814Last time updated on 4/30/2017View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.