Article thumbnail
Location of Repository

Mouth assessment and planned actions against oral problems performed on elderly in need of care - A register study : - A register study

By Veronica Rantzow

Abstract

Bakgrund: Ökad medellivslängd och förbättrad tandhälsa har medfört att allt fler tänder behålls upp i hög ålder, ofta med avancerade protetiska konstruktioner, vilket medför högre krav och större behov av munvård. Trots detta finns en begränsad kunskap om omsorgsberoendes munhälsa och det finns ett stort behov av att kunna ge denna grupp rätt insatser och åtgärder när det gäller mun- och tandvård. Syfte: Syftet med studien var att med användning av munbedömningsinstrumentet ROAG-J, kartlägga förekomst av munproblem och planerade åtgärder mot dessa hos omsorgsberoende äldre i Skåne län.   Metod: Studien utfördes med en kvantitativ ansats, designen var icke-experimentell och data kring identifierade munproblem och planerade åtgärder samlades in retrospektivt från det nationella kvalitetsregistret Senior alert mellan perioden 2014-07-01- 2015-06-30. Resultat: Riskbedömning med användning av munbedömningsinstrumentet ROAG-J från Senior alert gjordes på 2567 individer, 65 år och äldre i Skåne under studieperioden. De identifierade munproblemen varierande i omfattning mellan 12,0% till 43,2%. De vanligaste problemen fanns i kategorin ”Tänder”, vilket indikerar en bristande munhygien och trasiga tänder. På samtliga individer i studien planerades minst en åtgärd utföras.   Slutsats: Resultatet indikerar att munvård behöver bli en högre prioriterad uppgift vid omvårdnad av omsorgsberoende äldre. Munproblem var vanligt förekommande i gruppen och de planerade åtgärderna tycktes inte vara tillräckliga i omfattning utifrån de munproblem som identifierades.  Background: Increased life expectancy and improved dental health means that more teeth are retained into old age, often with advanced prosthetic constructions, which entails greater demands and need for oral care. Despite this, there is a limited knowledge of oral health care among elderly in need of care and there is a great need to be able to give this group the right actions and measures when it comes to oral health care. Objective: The aim of this study was to describe the prevalence of and planned actions against oral problems among elderly in need of care in the Swedish region of Skåne, using the mouth assessment instrument ROAG-J. Method: The study was conducted with a quantitative approach, the design was non-experimental and data about identified oral problems and planned measures were collected retrospectively from the national registry Senior alert between 2014-07-01- 2015-06-30. Results: In total 2567 individuals aged 65 or older were assessed during the study period, using the ROAG-J assessment tool from Senior alert. The variation in identified oral health problems was between 12,0 % to 43.2 %. The most frequent category was that of "Teeth", indicating a lack of oral hygiene and broken teeth. At least one action was planned to be performed on all of the individuals in the study. Conclusion: The result indicate that oral care needs to be a higher priority among elderly in need of care. Oral problems were common within the group and the planned measures did not seem to be sufficient enough.

Topics: actions, elderly, nursing, oral assesment guide, oral health, munbedömningsformulär, oral hälsa, omvårdnad, åtgärder, äldre
Publisher: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, HHJ. Oral hälsa
Year: 2016
OAI identifier: oai:DiVA.org:hj-31289
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.