Article thumbnail

ISO-Standarder som institution : En kvalitativ studie i hur standardiserade ledningssystem påverkar organisationers arbete med kvalitet och hållbarhet

By Marcus Billström and Mattias Ryglert

Abstract

Kvalitetsledningsstandard ISO 9001 samt miljöledningsstandard ISO 14001 är idag frekvent förekommande i svenska företag. Standarderna har som syfte att ligga till grund för en organisations ledningssystem och innehåller en mängd kravspecifikationer som anses vara optimala för att en verksamhet ska bedriva ett hållbart kvalitetsarbete. Standarderna ges ut av International Organization for Standardization, vilken förkortas som ISO. Förkortningen grundar sig i det grekiska ordet isos som kan översättas till identisk eller lika. Grundidén för ISO-standarder är nämligen att de är standardiserade riktlinjer som går att applicera på alla organisationer med samma resultat.    Genom en kvalitativ flerfallsstudie så ämnar forskningen att undersöka hur organisationer påverkas av ISO-standarders spridning och institutionalisering, samt vad det har för effekt på dess arbete med kvalitet och hållbarhet. Under arbetets gång så har primärdata samlats in genom sex semi-strukturerade intervjuer med kvalitetschefer, miljöchefer och projektansvariga på ISO-certifierade företag samt hos Swedish Standards Institute. Majoriteten av forskningsanalysen behandlar ISO-standarder i kontexten kring institutionalisering, isomorfism och institutionellt tryck, men den undersöker även företags påstådda motiv, och hur de upplever de organisatoriska konsekvenserna av anpassningen till ett ISO-certifierat ledningssystem.   Utfallet av undersökningen visar att de undersökta företagen påstår sig ha tre olika motiv till att göra en anpassning till ISO-standarder och dessa är: Påtryckningar från intressenter och kundernas krav på certifierade ledningssystem, certifieringar som konkurrensfördel i upphandlingar, samt en tilltro till standardens förmåga att effektivisera den egna verksamheten.   Påtryckningarna från intressenter har visat sig ha en central roll i hur företaget bedriver sitt arbete med standarder. De organisatoriska effekterna upplevs av samtliga respondenter som positiva men ger i de flesta fall inte intryck av att vara bra nog för att motivera den mängd tid och resurser som krävs för att erhålla ett certifikat. Istället sätts processen ofta igång genom ett tryck från omgivningen där kunderna genom sina kravställningar har en förmåga att få företagen att initiera sin anpassning. Svenska organisationer drivs således till att anpassa sig till samma typ av standardiserade sätt att bedriva sitt arbete, vilket gör dem mer homogena med sin omgivning och bidrar till att kvalitets- och miljöarbetet allt mer blir professionaliserat.  Quality management standard ISO 9001 and environmental management standard ISO 14001 are frequently occuring in swedish enterprises. The standards are intented to provide a foundation for an organization’s management system and they contain a series of specifications that are estimated to be optimal for a business to conduct a sustainable and high quality operation. ISO-standards are published by International Organization for Standardization, which is abbreviated as ISO. The abbreviation stems in the greek term isos, which can be translated into equal or alike. The main idea of ISO-standards is that they are a series of standardized guidelines which can be applied to any organization with the same results.   By conducting a qualitative multi-case study the research intends to examine how organizations are affected by the ISO-standards proliferation and institutionalization, as well as its perceived effects on firms’ work with quality and sustainability. Primary data has been gathered during the course of the research by conducting six semi-structured interviews with quality managers, environmental managers and project managers at ISO-certified enterprises as well as the Swedish Standards Institute. The majority of the analysis treats ISO-standards in the context of institutionalization, isomorphism and institutional pressure. Moreover, it also examines the enterprises alleged motives for adaption as well as their experience of the organizational changes a certified management system entails. The results of the research shows that the examined enterprises claims to have three different motives for adaption: Pressure from stakeholders and the customers’ demands for certified management systems, certificates as a competitive advantage in procurements, as well as a trust in the standards ability to streamline the organization.   The pressure from stakeholders have proven to play a central role in how the enterprise conducts work with the standards. The organizational effects are perceived by all respondents as positive. However, in most cases they do not give the impression of being worthy of the time and effort required to achieve a certificate. Instead, the process of acquiring a certificate is often initiated as a direct response to customers’ demands. Thus, the organizations are more inclined to adapting the same kind of standardized ways of planning their operations, which further makes them homogeneous with their environment as well as contributes to the professionalization of quality- and environmental work.

Topics: ISO 9001, ISO 14001, quality, standardization, management systems, institutionalization, isomorphism, professionalization, ISO 9001, ISO 14001, kvalitet, standardisering, ledningssystem, institutionalisering, isomorfism, professionalisering
Publisher: Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper
Year: 2016
OAI identifier: oai:DiVA.org:sh-30785
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.