Article thumbnail

Aurinkosähköjärjestelmien riskit pelastustoimelle

By Vesa Läderberg

Abstract

Uusiutuvan energian käyttö on lisääntynyt viime vuosina, ja pelastustoimen on seurattava näiden teknologioiden kehitystä. Aurinkosähköjärjestelmä on nykyään melko yleinen pienissä kohteissa kuten kesämökeillä. Kuitenkin nämä järjestelmät ovat kasvaneet ja yleistyneet suurissakin kohteissa. Aurinkosähköjärjestelmät aiheuttavat riskin pelastushenkilöstölle pelastustoiminnan aikana. Lisäksi pelastuslaitosten riskienhallinnan on tarve saada tietoa siitä, kuinka ehkäistä aurinkosähköjärjestelmistä aiheutuvia onnettomuuksia. Tämän työn tarkoituksena oli tutkia aurinkosähköjärjestelmien toimintaperiaatteita ja sitä mitä riskienhallinnan tulee huomioida aurinkosähköjärjestelmien rakentamiseen liittyen. Lisäksi tarkoitus oli tutkia, millaisia riskejä aurinkosähköjärjestelmät aiheuttavat pelastushenkilöstölle pelastustoiminnan aikana ja sen jälkeen. Tarkoitus oli myös antaa turvallisuusohjeita pelastushenkilöstölle työskenneltäessä aurinkosähköjärjestelmien parissa. Teoreettisen viitekehyksen tähän työhön saatiin pääasiassa internetistä ja ulkomaisista tutkimuksista. PRONTO-järjestelmästä tutkittiin aurinkosähköjärjestelmien aiheuttamia onnettomuuksia ja niihin johtaneita syitä. Lisäksi tehtiin sähköpostikysely henkilöille, jotka työskentelevät aurinkosähköjärjestelmien parissa. Lopputuloksena syntyi turvallisuusohjeita pelastushenkilöstölle pelastustoimintaan ja ohjeita riskienhallintaan aurinkosähköjärjestelmistä johtuvien onnettomuuksien ehkäisyyn. Työssä esitettiin myös aurinkosähköjärjestelmien keskeisimmät laitteet.The use of renewable energies has increased during the last years and the rescue services is forced to follow the development of these technologies. Photovoltaic systems are nowadays quite common in small buildings, such as summer cottages. However, the size of these systems have grown and have become more common in large buildings. Photovoltaic systems have brought a challenge for the rescue ser-vices to operate with these systems safely. In addition, the risk management of the rescue departments needs advice how to prevent accidents caused by photovoltaic systems. The aim of this final project was to study how photovoltaic systems are operating and what risk management aspects have to be taken into account when photovoltaic systems are being built. Furthermore, the aim was to study what kinds of risks pho-tovoltaic systems causes for the rescue personnel during and after the rescue oper-ation. The aim was also to give safety instructions for the rescue personnel on how to prevent accidents when working with photovoltaic systems. The theoretical framework for this final project consists of sources on the Internet and English and German studies. In addition, the statistics system of Finnish rescue services PRONTO was used as a source to find out the causes of accidents with photovoltaic systems involved. Also, an e-mail inquiry was carried out to collect information from the persons who are working with photovoltaic systems. As a result of this final project safety instructions were created on work safety at rescue operations involving photovoltaic systems, and instructions for risk management to prevent accidents caused by photovoltaic systems. The main components of photovoltaic systems was also presented

Topics: aurinkoenergia, sähkö, pelastustoimi, riskit, pelastustoiminta, onnettomuudet, työturvallisuus, turvallisuus, ohjeet, riskienhallinta, aurinkopaneelit, aurinkokennot, aurinkosähköjärjestelmät, aurinkopaneelit, aurinkoenergia, fi=Palo- ja pelastusala|sv=Räddningsbranschen|en=Emergency Services|, Palopäällystön koulutusohjelma
Publisher: Savonia-ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/124696
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.