Applicability of the counterion condensation theory in predicting metal speciation in natural macromolecular aquatic systems

Abstract

De toepasbaarheid van de tegenioncondensatie-theorie wordt beschreven aan de hand van metaalspeciatie in waterige oplossingen met macromoleculaire liganden. In de theorie wordt rekening gehouden met elektrostatische interacties, entropie effecten, niet-chemische affiniteit en competitie van metaalionen met verschillende lading. Het model was oorspronkelijk ontwikkeld voor starre polymeren. Een procedure om de flexibiliteit van het macromolecuul te verdisconteren wordt in dit rapport beschreven. Het model is gevalideerd voor tamelijk simpele en goed gedefinieerde systemen, die echter overeenkomen met chemische condities in natuurlijke situaties, zoals verontreinigd oppervlaktewater. Een andere toepassing van de theorie heeft betrekking op het goed opzetten van metaalspeciatie-experimenten. Op basis van de resultaten van dit rapport wordt geconcludeerd dat de tegenioncondensatie-theorie toepassingsmogelijkheden biedt voor het modelleren van de actuele speciatie van (zware) metalen in natuurlijke systemen

Similar works

Full text

thumbnail-image
Last time updated on 3/9/2017

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.