HRM Objectives and Consequences of the Crisis in Human Resources Work

Abstract

Zvýšená globální konkurence a finanční krize donutily organizace více racionalizovat své operace tím, že provádí personální omezení nebo propouštění. Práce se zabývá zdůvodněním prováděných prací HR, které byly prováděny během krize. Byl proveden náhodný výběr firem z ČR. Studie sleduje průběh krize v podnicích. V práci jsou zjištění diskutována s ohledem na strategické HRM. V článku je sledována legitimita opatření z hlediska strategického řízení lidských zdrojů. Abstrakt obsahuje cíle příspěvku, použité výzkumné metody a závěry výzkumu.Increased global competition and the financial crisis have forced the Organization to streamline its operations, the more its operations by carrying out personnel restrictions or layoffs. The work deals with the rationale of the work carried out by HR, which were carried out during the crisis. He was made a random selection of companies from the Czech Republic. The study tracks the progress of the crisis in enterprises. In work are findings discussed with regard to strategic HRM. In the article the legitimacy of measures is monitored from the standpoint of strategic management of human resources

Similar works

Full text

thumbnail-image

Institutional repository of Tomas Bata University Library

Full text is not available
oai:publikace.k.utb.cz:10563/1006725Last time updated on 3/9/2017

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.