unknown

Lasten nimeäminen Helsingin Munkkiniemessä ja Vuosaaressa 2000-luvulla

Abstract

Tutkielmassa tarkastellaan Helsingin Munkkiniemessä ja Vuosaaressa 2000-luvulla annettuja lasten ensinimiä. Tavoitteena on selvittää, eroavatko Munkkiniemessä ja Vuosaaressa annetut lasten ensinimet toisistaan ja millaisia eroja nimien välillä on. Tutkielmassa selvitetään myös, mitkä nimet ovat alueilla suosittuja ja annetaanko jommallakummalla enemmän harvinaisia nimiä tai vieraskielisiä piirteitä sisältäviä nimiä. Tutkielman aineistona ovat vuosina 2000–2014 Munkkiniemen ja Vuosaaren suomenkielisissä evankelisluterilaisissa seurakunnissa annetut lasten ensinimet, pois lukien erittäin harvinaiset nimet, eli nimet, joita on Suomessa alle viidellä henkilöllä. Aineistoa analysoidaan sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. Tutkimuksen teoreettisena taustana käytetään sosio-onomastiikkaa. Vuosaaressa ja Munkkiniemessä annetaan jossain määrin erilaisia ensinimiä, mutta erot eivät ole merkittäviä. Suurin ero on nähtävissä siinä, missä määrin alueilla suositaan harvinaisia nimiä. Harvinaisia nimiä on Vuosaaren aineistossa moninkertaisesti Munkkiniemeen verrattuna. Lapselle annetaan vieraskielinen ensinimi Munkkiniemessä ja Vuosaaressa lähes yhtä usein. Selkeämpiä eroja kahden alueen välillä on siinä, millä tapaa nimet edustavat vieraskielisyyden eri muotoja. Munkkiniemessä suositaan Vuosaarta useammin nimien vieraskielistä lyhytvokaalista kirjoitustapaa. Vuosaaressa nimien vieraskielisyys puolestaan ilmenee Munkkiniemeä useammin vieraskielisten foneemien käyttönä. Munkkiniemen 2000-luvun suosikkinimet ovat hyvin perinteisiä ja kansainvälisiä, kun Vuosaaressa näytetään suosittavan hieman modernimpia nimivalintoja. Eroja kahden alueen välillä saattaa selittää alueiden väestön erilainen sosioekonominen rakenne, mutta myös muilla tekijöillä, kuten esimerkiksi alueiden erilaisella kieliympäristöllä, voi olla merkitystä

Similar works

This paper was published in Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.