Article thumbnail

Hearing screening in newborns in connection with risk factors

By Sabina Cejnarová

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá novorozeneckým screeningovým vyšetřením sluchu v souvislosti s rizikovými faktory. Teoretická část je zaměřena na anatomické struktury sluchového orgánu, na diagnostiku a léčbu sluchových vad a na novorozenecký screening. Podrobně se věnujeme sluchovému screeningu u novorozenců, roli porodní asistentky v této oblasti a rizikovým faktorům, které mohou ovlivnit sluch dítěte. Ve výzkumné části jsou prezentovány výsledky našeho šetření v Nemocnici Pardubice. Uvádíme zde vyhodnocení výzkumných otázek a stanovených hypotéz. Též hodnotíme námi získaná data s výsledky jiných odborných publikací a šetření.This thesis deals with newborn hearing screening examination in connection with risk factors. The theoretical part is focused on the anatomical structures of the auditory organ, also on the diagnostics and treatment of hearing disorders and on newborn screening. In detail, we deal with hearing screening in newborns, with the role of midwife in this area and with risk factors that may affect children's hearing. In the research section are presented the results of our research in the Hospital of Pardubice. There we give the evaluation of research questions and hypotheses. Also we evaluate the data with the results of other publications and investigations.Fakulta zdravotnických studi

Topics: novorozenecký screening sluchu, otoakustické emise, Nemocnice Pardubice, rizikové faktory, délka screeningového vyšetření, neonatal hearing screening, otoacoustic emissions, Hospital of Pardubice, risk factors, length of hearing screening
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2016
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/65025
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/65... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.