Article thumbnail

Balneological Centre of European Luxury? Carlsbad 1850-1918

By Michaela Hýsková

Abstract

Hlavním tématem této diplomové práce bylo zjistit, jakým způsobem se proměňovala návštěvnost v lázních Karlovy Vary mezi lety 1850 až 1918. Tomuto období se velmi často říká „zlatý věk" lázní a vyznačuje se především tím, že během něj došlo k velkému rozvoji významných českých lázeňských lokalit. Mezi ně patřily také Karlovy Vary. Hlavním archivním pramenem této diplomové práce byly seznamy lázeňských hostů, kterým se říkalo jinak Kurlisty. Sekundárním pramenem pak byly knižní průvodci, příručky o Karlových Varech a další regionální literatura, díky kterým se dal lépe pochopit vývoj této lázeňské lokality během sledovaného období. V této diplomové práci byl využit také obrazový materiál, který v mnoha případech vznikl přímo jako propagace města Karlovy Vary. Jednalo se jak o litografie a fotografie v knižních průvodcích a příručkách o karlovarských lázních, tak o obrazy samotné. Z nich bylo vybráno několik nejvýznamnějších a následně se provedla ikonologická a ikonografická analýza Erwina Panofského.The main theme of this thesis was to find out how attendance in Karlovy Vary transformed, between the years 1850 and 1918. This period is often called the "golden age" of the spa and is characterized mainly by the fact that it occurred during the great development of important Czech spa locations. Among them were also Karlovy Vary. The main archival source of my thesis were lists of spa guests, which were called Kurlisty. Secondary source were guide books about Carlsbad and other regional literature, thanks to which it gave a better understanding of the evolution of this spa locations during the reported period. In my thesis, I also used the pictures, which were in many cases used as the promotion of Karlovy Vary. These include both the lithography photograph and photos in guidebooks about Carlsbad. Some of the most important pictures were chosen and then it was conducted iconological and iconographic analysis of Erwin Panofsky.Fakulta filozofick

Topics: 19. století, lázeňství, sociální dějiny, Karlovy Vary, lázeňští hosté, průvodci, Panofski, Erwin, 19th century, balneology, social history, spa guests, guides
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2016
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/63916
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10195/63... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.