Politiek vertrouwen in Vlaanderen en Wallonië

Abstract

In de media wordt de stembusuitslag van 25 mei vaak voorgesteld als een logisch resultaat van het gebrek aan vertrouwen in de regering-Di Rupo. Een vaak terugkerende stelling is dat deze regering niet echt gesteund werd door de Vlaamse publieke opinie, wat allicht de uitslag mee kan verklaren. De vraag is echter of dit beeld correct is. In deze bijdrage gaan we na hoe het nu zat met het politiek vertrouwen van de kiezers en of er hierin verschil- len optreden tussen de Vlaamse en de Waalse respondenten. Vervolgens bekijken we of te- vredenheid en vertrouwen een factor waren voor de keuze voor een specifieke partij bij de verkiezingen. Terwijl de Vlaamse kiezer haar/zijn ongenoegen kon ventileren via een stem voor de N-VA, was dit aan Franstalige kant veel minder het geval.info:eu-repo/semantics/publishe

Similar works

Full text

DI-fusionProvided a free PDF (195.62 KB)

2013/175717oai:dipot.ulb.ac.be:2013/175717
Last time updated on February 23, 2017

This paper was published in DI-fusion.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.