thesis
oaioai:polen.itu.edu.tr:11527/12473

Statistical Evaluation Of Production Techniques As They Relate To Perceived Turkish Makam Music Case Study: Kanun

Abstract

Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010Kanun sazına odaklı bir şekilde mikrofonlama tekniklerinin Türk Makam Müziği sazlarına uygulanmasını tartışmak için bir beğeni anketiyle gerçekleştirilen bir alan çalışması yapılmıştır. Kanun kaydederken uygulanabilecek A-B tekniği, ORTF tekniği, Blumlein tekniği ve XY tekniği seçilmiş, kanuna göre ön, yan ve üst tarafta uygulanmıştır. Kanunda sıklıkla kullanılan teknikleri içeren Nihavend, Rast ve Hicaz makamlarında üç adet kısa etüt yazılmıştır. Ankette kullanılacak kayıt örnekleri İTÜ-MİAM kayıt stüdyosunda kaydedilmiştir. Anketin ilk bölümünde stereo teknikleri kullanan sorular ve beğenilen seçeneklerin çeşitli sıfatlarla puanlaması istenmiştir. Anketin ikinci bölümünde ise esas olarak mono kayıtlar dinletilmiş, kıyaslamaları sorulmuştur. Araştırmanın üçüncü aşamada alana çıkılmış ve kanun kayıt işiyle alakalı olabilecek kanuniler, ses mühendisleri ve dinleyiciler (her gruptan otuzar kişi) ile görüşülmüş, stüdyo kaydı dinletilmiş ve kıyaslamalar sorulmuştur. Sonuç olarak, mono kayıtlar stereo kayıtlara göre daha çok tercih edilmektedir. Bu konuda her üç denek grubu da hem fikir görünmektedir. Bu kayıtlarda mızrap sesini olduğundan az aktaran mikrofonlar özellikle kanuniler tarafından çok beğenilmiştir. Stereo kayıtlar için de yine aynı mikrofonları kullanan Blumlein tekniği ve XY tekniği ilgi uyandırmıştır.The first stage tried to collect the existing recording techniques for both stereo and mono that can be applied on kanun. Three small etudes in the makams of Nihavend, Rast and Hicaz using typical kanun playing techniques were written. ITU-MIAM recording studio is used for preparing the samples of different microphone techniques. The field research where three groups involving a kanun recording production were interviewed: Kanun players, sound engineers and non-musicians. Thirty people from each group -ninety people in total- were asked the same questions on their kanun preferences for a possible solo kanun recording made in a studio. The conclusion of this work presents suggestions for working methods to approach recordings involving the kanun. The set that defines various artistic choices of all groups are compared and interpreted.DoktoraPh

Similar works

Full text

thumbnail-image

Ulusal Üniversitelerarası Açık Erişim Sistemi - İstanbul Teknik Üniversitesi

Provided a free PDF
oaioai:polen.itu.edu.tr:11527/12473Last time updated on 2/15/2017View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.