Competitiviness of service enterprise and its affecting factors

Abstract

Neskatoties uz to, ka SIA Ad Verbum uzņēmums savu saimniecisko darbību veic arvien lielākā apjomā un to, ka uzņēmuma stāvoklis kopumā ir stabils, ir būtiski noteikt iespējamās vājās puses, draudus un iespējas, kas jāizmanto ņemot vērā konkurences īpatnības un ārējās vides stāvokli. Pretējā gadījumā uzņēmums var ātri zaudēt savas iegūtās konkurētspējas priekšrocības. Bakalaura darba mērķis ir balstoties uz uzņēmuma konkurētspējas teorētisko aspektu analīzi noteikt uzņēmuma „Ad Verbum” konkurētspējas paaugstināšanas iespējas un izstrādāt priekšlikumus darbības pilnveidošanai. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši pētāmie uzdevumi: 1.Pētīt un analizēt ekonomisko un mārketinga literatūru, kas saistīta ar konkurētspējas teorētisko aspektu interpretāciju; 2.Apkopot un analizēt informāciju par tulkošanas uzņēmuma SIA Ad Verbum darbību; 3.Veikt uzņēmuma darbības novērtējumu, izpētot tā konkurētspēju, balstoties uz SVID, konkurentu un Portera piecu spēku analīzi.Despite the fact that SIA Ad Verbum economic activity is growing and that the situation of the company as a whole is stable, it is essential to identify possible weaknesses, threats and opportunities, which should be used taking into account the nature of the competition and the external environment. Otherwise, the company can quickly lose its competitive advantage. The objective of the work is as based on the analysis of theoretical aspects of competitiveness to determine potential competitiveness improvements and proposals for improvement in the company. To reach the objective of the bachelor’s work following tasks are put forward: 1. To study and analyze the economic and marketing literature related to competitiveness; 2. Collect and analyze information about translation company SIA Ad verbum activities; 3. Conduct analysis of company’s business by analyzing its competitiveness as based on SWOT, competitors and Porter five forces analysis

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 14/02/2017

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.